ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัคร.pdf

(ผนวก ก) ใบสมัคร .pdf

(ผนวก ข) แบบเกื้อกูล.pdf

(ผนวก ค) เค้าโครงผลงาน.pdf

(ผนวก ง) แบบประเมินคุณลักษณะ.pdf