กลุ่มงานบริหาร

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สื่อสาร (สป.)

องค์การ (Tel.)

โทรสาร (Fax)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

-ว่าง-

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

50102

0-2222-8866

0-2222-8866

เลขานุการหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
นางสาวเบญจมาภรณ์  ยาใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ปฏิบัติการ

50100

0-2222-8866

0-2222-8866

**กลุ่มงานบริหาร**

หัวหน้ากลุ่มบริหาร
นางสาวปิยภรณ์ ชอบทำกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 

0-2222-8866

0-2222-8866

ข้าราชการประจำ
นายปรานต์ปราญช์  เสาวภานันท์นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

50124

0-2222-8866

0-2222-8866

นางสาวกนกพร  บุตรสอนนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

50112

"

"

นางสาวจิตพิศุทธิ์  บุญยะประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

50127

"

"

นายสถาพร ประกอบแสงเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

50126

"

"

ข้าราชการช่วยราชการ
นางสาวสาธิตา  ศรีมีชัยนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

50125

"

"

นางสาวลินดา  เข็มเพ็ชรนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

50103

"

"

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางทัศนีย์  นิลพฤกษ์เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

50113

0-2221-3871

0-2222-8866

นายสมมาตร  แย้มกลีบเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

50126

"

"

นางสาวศศิมา  ภารการเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

50101

"

"

นายอนุรักษ์  ทรงเพียรธรรมพนักงานขับรถ

50110

"

"

นางสุภากร  ปิ่นภู่แม่บ้าน

50110

"

"