อำนาจหน้าที่

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

              สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย มีภารกิจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง เพื่อสนับสนุนภารกิจของรัฐมนตรี ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                          1) รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 
                          2) สนับสนุนการทำงาน ของรัฐมนตรีในการดำเนินงานทางการเมืองระหว่างรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี รัฐสภาและประชาชน 
                          3) ประสาน การตอบกระทู้ ชี้แจงญัตติ ร่างพระราชบัญญัติ และกิจการอื่นทางการเมือง 
                          4) ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรี 
                          5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรีฯ

1) กลุ่มงานบริหาร

บทบาท/ภารกิจ

 

 

 

 

 

 

- งานเลขานุการและงานการประชุม  

- งานบริหารทั่วไปและงานช่วยอำนวยการ  

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

- ประสานงาน วิเคราะห์กลั่นกรอง และ เสนอความเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรี 

- ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และติดตาม ความเคลื่อนไหวทางการเมือง 

- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการ วินิจฉัยสั่งการของรัฐมนตรี 

- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

 

 

 

 

- งานธุรการงานสารบรรณ  

- งานบริหารบุคคล  

- งานการเงิน บัญชีและพัสดุ 

- งานกำหนดการเดินทางของรัฐมนตรีฯ  

- งานรายงานสถานการณ์เหตุการณ์และผลดำเนินงาน ตามคำสั่งหรือนโยบายของรัฐมนตรีฯ 

- งานจัดทำคำกล่าว คำบรรยาย ข้อสั่งการในงานและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐมนตรีฯ 

- งานประสานงานด้านยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อติดตามตามผลดำเนินงานและความก้าวหน้า พร้อมรายงาน.ให้รัฐมนตรีฯ ทราบ 

- งานตรวจสอบและติดตามผลการบริหารงบประมาณ ของกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีฯ 

- งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถานการณ์ทางการเมืองที่มี ผลกระทบต่อรัฐมนตรีฯ 

- งานที่มิได้ระบุว่าเป็นของฝ่ายใดโดยเฉพาะ  

- งานอื่นที่รัฐมนตรี/เลขานุการรัฐมนตรีมอบหมาย

2) กลุ่มงานประสานการเมือง

 

บทบาท/ภารกิจ

 

- ประสานนโยบายระหว่างกระทรวง  

- ประสานงานการเมืองของรัฐมนตรี  

- ประสานงานกับรัฐสภา เกี่ยวกับงานด้านนิติบัญญัติหรือญัตติกระทูถาม ฯลฯ 

- ด้านประชาสัมพันธ์  

- ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงาน

 

- งานเสนอเรื่องเข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี  

- งานการประชุมคณะรัฐมนตรี  

- งานแต่งตั้งข้าราชการการเมืองหรือแต่งตั้งบุคคลคณะบุคคลในอำนาจเฉพาะตัวของรัฐมนตรีฯ  

- งานการประชุมรัฐสภา  

- งานญัตติกระทู้ถาม และประสานงานการเสนอ ร่างกฎหมาย 

- งานนัดหมายงานของรัฐมนตรีฯ 

-  งานประสานงานด้านนโยบายตามบัญชารัฐมนตรีฯ  

- งานอื่นที่รัฐมนตรี/เลขานุการรัฐมนตรีมอบหมาย

3) กลุ่มงานร้องทุกข์

 

บทบาท/ภารกิจ

 

- งานรับเรื่องร้องทุกข์และงานรับข้องร้องเรียน ขอความช่วยเหลือต่อรัฐมนตรีฯ 

- ประสานงาน วิเคราะห์ กลั่นกรองและเสนอความเห็นในการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีฯ 

- ศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์และติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง  

- รายงานผลการปฏิบัติประกอบการวินิจฉัย สั่งการของรัฐมนตรี 

- ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ลักษณะงาน

 

- งานรับเรื่องร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีฯ  

- งานบันทึกปากคำผู้ร้องทุกข์  

- ตรวจสอบเรื่องราวร้องทุกข์ต่าง ๆ ก่อนเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเสนอรัฐมนตรีฯ เพื่อสั่งการ

- งานจัดทำคำกล่าว คำบรรยาย ข้อสั่งการในงานและพิธีการต่าง ๆ ของรัฐมนตรีฯ

- เร่งรัดติดตามผลการปฏิบัติงานและแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทุกข์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

- งานพิจารณาอุทธรณ์เงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทย  

- งานที่มิได้ระบุว่าเป็นงานของฝ่ายใดโดยเฉพาะ  

- งานอื่นที่รัฐมนตรี/เลขานุการรัฐมนตรีมอบหมาย