กลุ่มงานร้องทุกข์

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สื่อสาร (สป.)

องค์การ (Tel.)

โทรสาร (Fax)

**กลุ่มงานร้องทุกข์**

หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์
นางสาวนิชานันท์ ทรัพย์สมบูรณ์ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานร้องทุกข์

50117

0-2222-1201

0-2226-4814

พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางกรรณิกา  จันทวานิชเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

50116

0-2222-1201

0-2226-4814

ว่าที่ ร.ต. ประจักษ์  สินเกตเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานมหาดไทย

50118

"

"