กลุ่มงานการเมือง

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

สื่อสาร (สป.)

องค์การ (Tel.)

โทรสาร (Fax)

**กลุ่มงานการเมือง**

หัวหน้ากลุ่มงานการเมือง
นางสาวพิมพิมล สายอ๋องนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

50637

0 2226 3479

0 2226 3479

งานประสานการประชุมคณะรัฐมนตรี/งานประสานราชการของรัฐมนตรี
นายยุทธนา  โพธิ์ศรีนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

50107

0 2226 3479

0 2226 3479

งานเสนอเรื่อง/เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี    
นางกชมนต์  ยาศาล

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

50115

0 2226 3479

"

นางสาวนันทนา  เปศรีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

50106

0 2226 3479

"

งานมติคณะรัฐมนตรี    
นางจิราภรณ์  แสนมาตรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

50114

0 2226 3479

"

งานกรรมาธิการ/ข้อหารือ ส.ส., ส.ว./ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเงิน    
นางบุญเรียม  วงศ์สวรรค์

เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ

(ช่วยราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย)

50109

0 2223 2214

"

งานประชุม/กระทู้ถาม ส.ส.,ส.ว./งานเสนอกฎหมาย/งานประสานราชการของรัฐมนตรี    
นายนันทพงษ์  บุญพงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

50108

0 2226 3479

"

งานธุรการ    
นางสาวนภัทร  แย้มสมัยเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

50105

0 2226 3479

"

นางสาวดลลชา  รัตนพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

50105

0 2226 3479

"