ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการประเมินบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

เอกสารประกอบ

เค้าโครงผลงาน นางสาวปิยภรณ์ฯ.pdf

เค้าโครงผลงาน นางสาวพิมพิมลฯ.pdf

แนบท้ายประกาศ ผนวก 1.pdf

แนบท้ายประกาศ ผนวก 2.pdf

ประกาศ สร.มท. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ.pdf