ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 23 พฤษภาคม 2565

มท.1 ย้ำ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนน เร่งแก้กฎหมายให้เข้มงวด สร้างวัฒนธรรมการใช้รถที่ดี

วันนี้ (23 พ.ค. 65) เวลา 10.20 น. ที่ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา เกียกกาย กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามที่ 012 ในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เรื่อง มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ของนายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า รัฐบาลได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งช่วงปกติและช่วงเทศกาล เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกกลุ่ม ทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร และคนเดินเท้า ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากงานด้านความปลอดภัยทางถนน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ รัฐบาลจึงได้ใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ. 2554 เป็นกลไกในการบูรณาการในรูปแบบคณะกรรมการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1) ระดับนโยบาย โดยคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการกำหนดมาตรการครอบคลุมทั้งด้านกฎหมาย ด้านกายภาพถนน และด้านผู้ใช้รถใช้ถนน 2) ระดับอำนวยการ โดยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดและกรุงเทพมหานคร และ 3) ระดับปฏิบัติการ โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาพที่เห็นในปัจจุบัน คือ คนไทยบางส่วนยังขับรถไม่มีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดี ทำให้เกิดการสูญเสียเป็นจำนวนมาก มากกว่าผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ต่อวัน ซึ่งเป็นอย่างนี้มานานแล้ว นั่นเพราะ พฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนไทย ประกอบกับถนนของเรากายภาพยังไม่ดี ทั้งนี้ องค์ประกอบของอุบัติเหตุทางถนน มาจากเรื่องแรก คือ กายภาพของถนน ที่มีทางร่วมทางแยกเป็นจำนวนมาก ประการต่อมา คือ ทางข้ามถนน และประการที่สาม ยานพาหนะ ทั้งการตรวจสภาพ รถส่วนบุคคล รถสาธารณะ และประการที่สำคัญที่สุดของการใช้รถใช้ถนน คือ “คนใช้รถใช้ถนน” ซึ่งแบ่งเป็น 2 มิติ ได้แก่ 1) ต้องทำให้ผู้ขับขี่ซึ่งเป็นคนใช้รถใช้ถนนมีวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดี และ 2) บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและชะลอรถเมื่อจะเข้าพื้นที่คับขัน โดยในขณะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการยกร่างปรับปรุงกฎหมายในการเพิ่มโทษผู้ที่กระทำความผิด ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้การลดอุบัติเหตุน้อยลง นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม โดยกรมการขนส่งทางบก อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้กระทำผิดร่วมกับสำนักงานตรวจแห่งชาติ เพื่อดำเนินการด้านการต่อภาษีรถประจำปี และการต่อใบอนุญาตขับขี่ของผู้กระทำผิดให้ไม่สามารถดำเนินการได้ เป็นต้น ซึ่งขณะนี้ ได้มีความคืบหน้าในการดำเนินการมาก อันจะส่งผลให้สถิติอุบัติเหตุลดลงได้” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ดีให้กับผู้ขับขี่ในทุกช่องทาง ทั้งการฝึกอบรมเพื่อขอมีใบอนุญาตขับขี่ และการรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนนในทุกเดือน รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ทั้งนี้ หากร่างกฎหมายทั้งหมดที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขเพื่อเพิ่มโทษสูงสุดออกมามีผลบังคับใช้เมื่อใด ก็จะส่งผลทำให้อุบัติเหตุลดลง คนเดินถนน คนใช้รถใช้ถนน ก็จะมีความปลอดภัยมากที่สุดและเกิดความยั่งยืน