ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การตัดสิน การประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สร.มท.

เอกสารประกอบ

แบบประเมินคุณลักษณะ เอกสาร 3.pdf

ข้อเสนอแนวคิด เอกสาร 2.pdf

แบบเสนอเค้าโครง เอกสาร 1.pdf

ประกาศ อ.ก.พ. หลักเกณฑ์ วิธีการฯ.pdf