ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 19 พฤษภาคม 2565

มท.1 หนุนโรงเรียนสังกัด อปท. ร่วมพัฒนาทักษะทางสมอง (EF) ของเด็ก เพื่อสร้างอนาคตของชาติ

วันนี้ (19 พ.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร และประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ ได้แก่ นายนิยม เวชกามา พันตำรวจเอก วิชย์สัณห์ บุญณรงค์ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ร้อยตำรวจตรี มณฑล โพธิ์คาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก หญิง ศิพร โกวิท นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น และคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้แก่ นางสุภาวดี หาญเมธ นางธิดา พิทักษ์สินสุข ในโอกาสเดินทางศึกษาดูงาน เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF)” โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร โดยคณะอนุกรรมาธิการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย ได้ดำเนินการศึกษาแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กตั้งแต่ปฐมวัยพร้อมจัดทำรายงานการศึกษาพบว่า โดยพบว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด หากแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ จะไม่มีทางสำเร็จได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีความคิดในการจะทำอย่างไรที่จะสามารถแก้ไขที่ต้นเหตุ นั่นคือ “คน” ด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับ “เด็กปฐมวัย” โดยมีพื้นที่ต้นแบบ 4 พื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดปัตตานี และจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมทั้งทำการขยายผลในพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดระยอง ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นจุดเริ่มต้น เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับเด็ก ครอบครัว และชุมชนมากที่สุด โดยการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาพื้นที่ต้นแบบส่งเสริมทักษะสมอง (EF) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยระดับจังหวัด โดยมีองค์ประกอบเป็นส่วนราชการในพื้นที่จังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยคณะทำงานชุดนี้ ต้องมีการจัดการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปัจจุบันประเทศไทยพบกับสภาพปัญหาทางสังคมในหลากหลายด้าน ทั้งปัญหายาเสพติด อุบัติเหตุทางถนน เด็กติดเกม ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หากแก้ปัญหาตามสถานการณ์ จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดการแก้ปัญหาได้สำเร็จและยั่งยืนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ และสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ครอบครัว ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุผ่าน “การส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย” นับเป็นสิ่งเล็ก ๆ ที่จะทำให้เกิดการสร้างเด็กเพื่อสร้างชาติ กล่าวคือ เมื่อเราพัฒนา EF ให้กับเด็กตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจะทำให้เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม โดยกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติด แนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ที่ได้ริเริ่มส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติ โดยในขณะนี้เรามีพื้นที่และจังหวัดต้นแบบแล้ว ซึ่งเห็นสมควรที่จะได้ขยายผล นำผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินการพื้นที่ต้นแบบไปขยายผลในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยยินดีน้อมรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ มาขับเคลื่อนขยายผลให้เกิดความต่อเนื่องยั่งยืน โดยในส่วนของคณะทำงานในระดับจังหวัด ขอให้ใช้กลไกคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมทักษะสมอง EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย นอกจากนี้ การขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมทักษะสมอง (EF) นี้ถือเป็นการลด Demand ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ

การส่งเสริมทักษะสมอง (EF) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัย เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ถ้าเด็กคิดเป็น มีวิธีคิดที่เป็นระบบ พัฒนาทักษะทางสมองในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น จะเป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาด้านสมองและสติปัญญาของเด็ก อันเป็นการสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคมไทยในอนาคตอย่างยั่งยืน” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ