ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 12 พฤษภาคม 2565

มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งเป้าทุกชุมชนคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน

วันนี้ (12 พ.ค. 65) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในปี 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยความร่วมมือตั้งแต่ระดับจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้าน และชุมชน ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อน เพื่อบริหารจัดการขยะอย่างต่อเนื่องในปี 2565 โดยขยับค่าเป้าหมายให้สูงขึ้น เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” และเร่งรัดให้เกิดการบริหารจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ โดยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการฯ ให้ครอบคลุมการจัดการขยะครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น “ต้นทาง” ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย “อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ตลอดทั้งปี พร้อมขยายผลให้ทุกครัวเรือนได้จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน มีการคัดแยกขยะมูลฝอยให้ได้ร้อยละ 80 “กลางทาง” โดยประสานและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในที่สาธารณะ และสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง พร้อมทั้งวางระบบเก็บขนขยะแยกประเภทให้ได้ร้อยละ 100 ในทุกพื้นที่ มีการขนขยะอันตรายของชุมชนไปยังจุดรวบรวมขยะอันตรายของจังหวัด รวมถึงติดตั้งถังขยะหรือจุดรวบรวมขยะติดเชื้อชุมชนตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ “ปลายทาง” โดยประสานและกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการขยะมูลฝอยชุมชน และขยะอันตรายชุมชนอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และต้องไม่มีขยะติดเชื้อชุมชนตกค้างตามมาตรการการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ได้ร้อยละ 100

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย ได้ส่งเสริมและมอบนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้บริหารจัดการขยะ ทั้งการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตรายชุมชน และขยะติดเชื้อให้ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ขยะมูลฝอยในครัวเรือน/หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการคัดแยกและสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะที่ต้นทางมากขึ้น เพื่อให้ทุกพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนของประเทศไทยมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน