ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 4 เมษายน 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 พร้อมเน้นย้ำ “เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่น และธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนให้สมกับคำว่า “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ตลอดไป”

วันนี้ (4 เม.ย. 65) เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมราชบพิธ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และข้าราชการ ลูกจ้างประจำในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2564 ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 14 ราย ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นายคมกฤช บัวคำ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และนางสาวธัญรัตน์ ธารีศัพท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักนโยบายและแผน กรมการปกครอง นายชานนท์ ราหุล นายช่างไฟฟ้าอาวุโส กองการสื่อสาร และนายดอน จิตรวงษ์ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ สำนักอำนวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมที่ดิน นางพนิตาวดี ปราชญ์นคร ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และนายศักดิ์สิทธิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายเกริกเสกข์สัณห์ วาสะศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองส่งเสริมการป้องกันและสาธารณภัย และนายอารมย์ เหมือนจันทร์ พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดกลาง ช2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง นายทวีวิทย์ หมื่นสุกแสง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค และนายเกียรติภูมิ แสงเงิน นายช่างโยธาอาวุโส กองควบคุมการก่อสร้าง กรมการพัฒนาชุมชน นายวรงค์ แสงเมืองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน และนางสาวเตือนใจ บุญทิม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น และนายเจษ เสียงลือชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาทความโดยสรุปว่า “ข้าราชการ” ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อประเทศชาติและประชาชนในฐานะผู้ที่กระทำกิจการและงานของพระราชา เป็นหน้าที่ที่มีเกียรติ และมีความหมายลึกซึ้ง นอกจากนี้ ข้าราชการยังถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมมือกับประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศ โดยจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม พากเพียรอุตสาหะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ามกลางความท้าทายในด้านเศรษฐกิจ ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นเครื่องมือในการดำรงตน ซึ่งการที่ทุกท่านได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 นี้ ย่อมเป็นที่ประจักษ์ในเบื้องต้นแล้วว่าทุกท่านได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ความรู้ และความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาประเทศชาติและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการพลเรือนผู้อื่น รวมทั้งจะธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณงามความดีของตนให้สมกับคำว่า “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ตลอดไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยส่วนราชการระดับกรมในสังกัด ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นกำหนด เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 จำนวนหน่วยงานละ 2 ราย รวม 14 ราย เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และเป็นเกียรติประวัติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564 ขึ้น โดยผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจะได้รับรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ได้แก่ 1. เข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) 2. เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ และ 3. ได้รับการบันทึกประวัติในหนังสือที่ระลึกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564