ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 1 เมษายน 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) หัวหน้าคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐภาคเอกชน นางสิริกร ชิวปรีชา ประธานกรรมการบริษัทเทพไทย โปรดัคท์ จำกัด ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ร่วมพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำผู้เข้าร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ภายในพระอุโบสถ เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เสร็จแล้ว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำถวายผ้าป่าและถวายผ้าป่า สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พิจารณาผ้าป่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ รับพร เป็นอันเสร็จพิธี

การนี้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวสัมโมทนียกถา ความโดยสรุปว่า “วันนี้เป็นวันมหากุศลของประเทศไทยวันหนึ่งที่ทุกคนได้มาร่วมกันในการทอดผ้าป่าเพื่อเป็นทุนในการพัฒนาเด็กชนบท นับเป็นจิตศรัทธาที่เป็นจิตมหากุศล มีวัตถุประสงค์อันงดงามเพื่อการพัฒนาบุคคลและพัฒนาตนให้มีความรู้ มีความเสียสละ มีความหวังดีแก่เพื่อนพี่น้องร่วมประเทศชาติของเรา โดยเฉพาะเด็กในชนบท ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการช่วยเหลือตามผ่านกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับว่าเป็นความคิดที่ดีที่ไม่ทิ้งเยาวชนอันเป็นทรัพยากรที่มีค่าของชาติให้ได้รับโอกาส และจะเป็นการช่วยให้เยาวชนได้มีกำลังในการที่จะศึกษาหาความรู้ ในการเล่าเรียนประกอบสัมมาชีพ เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ เป็นคนดีของสังคมไทย และประการสุดท้าย ยังเป็นการพัฒนาใจ ให้จิตใจบริสุทธิ์ สะอาด มั่นคงอยู่ในศีลธรรมที่ดีงาม และเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชน ซึ่งต้องช่วยกันปลูกฝังคุณธรรมอันดีงามให้แก่เยาวชนด้วย เพื่อเยาวชนเป็นคนดีและคนพึงประสงค์ของประเทศชาติ พัฒนาเขาเหล่านั้นให้มีความพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เมื่อทุกคนเป็นตัวอย่างที่ดีที่งาม เยาวชนก็จะยึดถือเป็นตัวอย่าง คนดีก็จะเกิดขึ้นในสังคมมากยิ่งขึ้น มากยิ่งขึ้น และจะทำให้คนไม่ดีนั้นไม่มีที่ยืนในประเทศไทย ประเทศไทยเราก็จะอุดมไปด้วยคนดี”

ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าการพัฒนาเด็กนั้น เด็กต้องได้รับการพัฒนาในทุกด้าน ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมการเรียนรู้ให้ลูกหลานหมั่นศึกษาเรียนรู้ทุกสิ่งรอบตัว สามารถเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพของเด็ก ผู้เป็นอนาคตของชาติได้เป็นอย่างดี โดยในวันนี้ กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลาง ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร แห่งนี้ และในส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ส่งเสริมให้ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาเด็กชนบท อันเป็นส่วนที่สำคัญในการพัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศชาติ อย่างยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนมีความประสงค์จะร่วมสมทบทุนกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์กรมการพัฒนาชุมชน www.cdd.go.th หรือโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ บัญชีเลขที่ 955-0-02856-9 โดยสามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้ ได้ตลอดทั้งปี เพื่อร่วมกันแบ่งปันสร้างลูกหลานไทยที่ด้อยโอกาสให้มีอนาคตที่ดีร่วมกัน

นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท และนำไปช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสในชนบท โดยได้มอบทุนช่วยเหลือเด็กมาแล้ว 111,960 คน คิดเป็นเงิน 137,576,500 บาท โดยการทอดครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนส่วนกลาง 3,631,729 บาท