ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 1 เมษายน 2565

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินช่วยเหลือสงเคราะห์พลเมืองดีที่อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65 เวลา 07.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง สักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยหลั่งน้ำจากพระสังข์ที่ป้ายพระนาม “ดำรงราชานุภาพ” เสร็จแล้วเจิม ถวายพวงมาลัย โปรยดอกไม้ และวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ จุดธูป เทียนที่เครื่องทองน้อย และที่โต๊ะเครื่องสังเวย ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปบริวารทั้งหมดที่เครื่องสังเวย โหร พราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเพื่อถวายสักการะ จบแล้ว พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำสดุดี และตรวจเยี่ยมแถวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอันเสร็จพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะฯ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำสดุดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีใจความสำคัญความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดำรงตำแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทย อาทิ ทรงจัดวางระบบการบริหารราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครอง แบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร ทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทรงสดับตรับฟังทุกข์และสุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า กรมดำรงฯ มอบดวงใจให้กับกระทรวงมหาดไทย ในปีพุทธศักราช 2515 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ได้ถวายการสดุดีให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็น “บุคคลสำคัญของโลก” พระองค์แรกของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่งตามพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรค ก็ไม่เคยย่อท้อ เนื่องด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่พี่น้องประชาชน ส่งผลให้ชาวมหาดไทยทุกยุคทุกสมัยมีความเข้มแข็งและอดทน สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนสามารถขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. มีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมวางพุ่มดอกไม้ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นผู้นำอุปนายกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จากนั้น ในเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี อดีตเสนาบดี อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้บริหารระดับสูง และอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 130 ปี 1 เมษายน 2565 โดยได้รับเมตตาจาก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรม ภัตตาหาร และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

และในเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี พลเมืองดี ทายาท ญาติของพลเมืองดี เป็นผู้รับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบรอบ 130 ปีกระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ ใบประกาศเกียรติคุณพร้อมเงินช่วยเหลือสงเคราะห์พลเมืองดี เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติพลเมืองดีผู้กระทำคุณงามความดี ด้วยคุณธรรมและเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม โดยในปี พ.ศ. 2564 มีผู้กระทำความดีเข้าข่ายเป็นพลเมืองดี จำนวน 20 ราย แบ่งเป็น 1) กรณีพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายศุภลักษณ์ มหารัตน์สกุล นายน้อย อุ่นศิล นายกรสิทธิ์ ลาวพันธ์ 2) กรณีพลเมืองดีที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 5 ราย ได้แก่ นายสท้าน ทระคำหาร นายเลียม ดาศรี นายสมพจน์ พวงสุวรรณ์ นายอนุชา ศรีจริยา นายวิเชียร คงทน และ 3) พลเมืองดีที่ไม่ได้รับผลกระทบ จำนวน 12 ราย ได้แก่ นายรุ่งชัย วัยแสน นายอภิรัตน์ รักศรี นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง นายอาดำ หมัดหนัก นางกาญจนา สัมฤทธิ์ นายอาทิตย์ นันทะสังข์ เด็กหญิงนรภัทร เส็งมา เด็กชายสุขวัฒน์ แก้วเจริญ เด็กชายสุพจน์ แซ่เตียว นายจำนงค์ ศรีราชพัฒน์ นายเสาร์ บุญยอ นายสมเกียรติ บุญรังสี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณพลเมืองดีทั้ง 20 ท่าน ที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัว หากประเทศไทยมีพลเมืองดีที่คิดดี ทำดี และช่วยเหลือสังคมจนเป็นที่ประจักษ์เช่นเดียวกับท่านทั้งหลาย เป็นจำนวนมาก สังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ และขอให้ทุกท่านจงรักษาคุณงามความดี ซึ่งยากกว่าการกระทำความดี เพื่อเป็นแบบอย่างแก่ลูกหลาน และประชาชนทั่วไป