ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 31 มีนาคม 2565

มท.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เน้นย้ำ มาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 และตลอดทั้งปี พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เสริมสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัย

วันนี้ (31 มี.ค. 65) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเสริมสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยการดำเนินการของอนุกรรมการภายใต้ศูนย์อำนวยการฯ ทั้งในด้านสถิติ และการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และตลอดทั้งปี 2565 ที่สอดคล้องสัมพันธ์กับวาระตามนโยบายความปลอดภัยทางถนนทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพกลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางถนน การป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน และการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ซึ่งการดำเนินการจะประสบความสำเร็จได้จะต้องอาศัยการขับเคลื่อนโดยกลไกในระดับพื้นที่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

จากนั้น คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ในศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้นำเสนอมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน อาทิ ในด้านกายภาพ ด้วยการปรับปรุงสัญลักษณ์จราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถมองเห็นชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นป้ายบริเวณด้านข้างทาง หรือสัญลักษณ์บนถนน ซึ่งต้องเป็นระยะที่ทำให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะในทางคับขัน ทางข้าม ทางร่วมทางแยก โดยปรับปรุงประกาศบังคับใช้ให้มีความทันสมัย ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมไปถึงในด้านวิชาการสถิติ คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องดำเนินการจัดเก็บและต้องวิเคราะห์ข้อมูลว่าสถานการณ์ สาเหตุ ปัจจัย เป็นอย่างไร และต้องปรับปรุง หรือกำหนดแนวทางมาตรการในอนาคตเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างไร พร้อมทั้งกำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ในการมอบนโยบายและกำกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการปรับปรุงด้านกายภาพและด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยบริเวณถนนในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักวิชาการ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วนจะต้องทำให้สังคมได้รับรู้ โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะ เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมของสังคมในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการนำสิ่งที่เกิดความสูญเสียมาเป็นตัวอย่างของผลเสียที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งรณรงค์การมีวัฒนธรรม มีวินัยในการใช้รถใช้ถนน ให้เกิดปทัสถาน หรือแบบแผนสำหรับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดขึ้น ทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การติดตั้งป้าย สัญญาณจราจรที่ชัดเจน ในทุกพื้นที่” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณารับหลักการกำหนดให้วันที่ 21 มกราคมของทุกปี เป็นวันถนนปลอดภัยแห่งชาติ โดยให้คณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ ต่อไป

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการประชุมในวันนี้ ทำให้ทุกภาคส่วนมีแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ได้แก่ 1) การบังคับใช้กฎหมายอย่าง เข้มงวด จริงจัง ต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมจราจรควบคู่การบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับรถเร็วเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด การดื่มสุราแล้วขับรถ การไม่ใช้อุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย 2) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับดำเนินการมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย และ 3) การเสริมสร้างปลูกฝังความตระหนักรู้ต่าง ๆ เพื่อกล่อมเกลา (Socialize) คนในสังคมได้ตระหนักและรู้วิธีปฏิบัติตนในการสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ทั้งการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในวาระเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางตามที่คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแผนการรณรงค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งมาตรการด้านกายภาพ ยานพาหนะ และผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงมาตรการเสริมอื่น ๆ ทั้งมาตรการเชิงพื้นที่ มาตรการการอำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน จึงขอให้หน่วยงานและทุกภาคส่วนได้เตรียมการในการที่จะปฏิบัติและบูรณาการตามแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ควบคู่กับมาตรการการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ ศบค. กำหนด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดกับพี่น้องประชาชนทุกคน” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย