ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 25 มีนาคม 2565

มท.1 เป็นประธานปิดอบรมหลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 เน้นย้ำ นายอำเภอต้องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ทำงานเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติสืบไป

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 65  เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ผู้บริหารกรมการปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 จำนวน 315 คน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 พร้อมกล่าวให้โอวาทโดยมีใจความสำคัญว่า “ขอให้ตระหนักว่างานในหน้าที่ของ “นายอำเภอ” มีขอบเขตความรับผิดชอบกว้างขวาง ทั้งที่เป็นภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ของกรมการปกครองโดยตรง งานของส่วนราชการอื่น และงานตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งจะต้องอำนวยการขับเคลื่อนและกำกับดูแลเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นายอำเภอจึงเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญที่สุดต่อผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการเพื่อพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่ของการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข การให้บริการ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการอำนวยความเป็นธรรม ดังนั้น ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายอำเภอจึงต้องมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ มีความเป็นผู้นำและเป็นนักบริหารที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือศรัทธาต่อสาธารณชน ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติสืบไป

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 79 รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2565 ใช้เวลาทั้งสิ้น 20 สัปดาห์ มีผู้สำเร็จการศึกษาอบรม รวมทั้งสิ้น 315 คน โครงสร้างของหลักสูตรประกอบด้วย เนื้อหาวิชาเกี่ยวกับการเป็นนายอำเภอในฐานะตัวแทนของรัฐบาล นายอำเภอของกรมการปกครอง การเป็นนักบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การเป็นนายอำเภอที่มีคุณธรรม การเสริมสร้างภาวะผู้นำของนายอำเภอ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการทำงาน มีทักษะการบริหาร และมีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน มาเป็นวิทยากรบรรยาย มีการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์การทำงานให้สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมือง