ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 3 มีนาคม 2565

มท.1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนเป้าหมายแก้ปัญหาความยากจนในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พร้อมให้กำลังใจครอบครัว เน้นย้ำทุกภาคส่วนบูรณาการช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

วันนี้ (3 มี.ค. 65) เวลา 15.00 น. ที่ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน นายยงยุทธ โกเมศ นายวุฒิเดช ศรีสุทธิสุริยา คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย และรศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนตกเกณฑ์ตามโครงการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ นายประกอบ จันทสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้ พร้อมด้วยพี่น้องประชาชนชาวอำเภอรัตภูมิ ให้การต้อนรับ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า หลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศผ่านกลไกกระทรวง กรม ส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานรับผิดชอบชีวิตคน ทำเรื่องสาธารณสุข เกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้ตั้งงบประมาณปกติเป็นประจำทุกปี แต่ก็ยังพบว่ามีผู้ทุกข์ยากลำบากอยู่ รัฐบาลจึงได้ดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลผ่านระบบ TPMAP ซึ่งได้แยกมิติความยากจนเดือดร้อนเป็น 5 มิติ คือ รายได้ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา และการรับบริการจากภาครัฐ และตั้งคณะทำงานลงมาดูและมาหารือกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรด้วยวิธีการแบบพุ่งเป้า คือ ทุกหน่วยงานพุ่งเป้าหมายเดียวกันในการแก้ปัญหาตามมิติอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย

 เรามุ่งหวังว่าถ้าทำแบบนี้ คนที่ทุกข์ยากที่ช่วยตัวเองไม่ได้จะได้รับการพัฒนาจากภาครัฐที่ดีขึ้น  เกิดการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน ซึ่งในเรื่องที่อยู่อาศัยก็เป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นพร้อมกันกับการป่วย ส่งผลให้ทำมาหากินไม่ได้ สุขภาพทรุดโทรม เราจึงต้องมาดูเรื่องสุขภาพและที่อยู่อาศัย ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เช่น ถ้าจะสร้างบ้านให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งไม่มีกฎหมายให้รัฐทำได้ ถึงทำได้ในกรณีภัยพิบัติก็ได้รับเงินเยียวยาเพียง 30,000 บาท ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่เราจะดูแลพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนลักษณะนี้ จึงต้องรวบรวมระดมสรรพกำลังดูแลเขา ดังกรณีบ้านของนางจาง ทองเด็จ ในวันนี้ ซึ่งมีความทุกข์ด้านสุขภาพ และมีเหล่ากาชาด มี อสม. มีจิตอาสาช่วยกันดูแล และรัฐก็บูรณาการเข้ามาช่วยดูแล มาประสาน มาบูรณาการทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นว่า กลไกรัฐทุกด้านเราพร้อมหมด เมื่อเรารู้ปัญหา เราก็ดึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาทำ มาแก้ไข คาดว่าจะสามารถเดินหน้าขับเคลื่อนไปพร้อมกันทั้งประเทศในเดือนเมษายน 65 นี้ ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเจอปัญหาความยากลำบากอะไร หรือพบเห็นเพื่อนบ้านในชุมชนมีความเดือดร้อนและไม่สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้ ขอให้แจ้งท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นคนรับใช้ประชาชนในพื้นที่” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ 

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เงินช่วยเหลือ ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่นายทวี ไชยช่วย สามีของนางจาง ทองเด็จ พร้อมให้กำลังใจครอบครัว และพบปะผู้นำชุมชน ข้าราชการ ทีมพี่เลี้ยง ในการช่วยกันพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ตามแนวทาง ศจพ. เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของครอบครัวนางจาง ทองเด็จ ดีขึ้นอย่างยั่งยืน 

นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ กล่าวว่า อำเภอรัตภูมิ ได้ดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ ได้แก่ 1 จัดตั้ง ศจพม. 2 จัดตั้งคณะกรรมการบริหาร ศจพ.อำเภอ 3 จัดตั้งทีมปฏิบัติการ 4 แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่ ในการจัดทำแผนครัวเรือนของอำเภอรัตภูมิ ซึ่งมีครอบครัวตกหล่น จำนวนทั้งสิ้น 1,004 ครัวเรือน แต่หลังจากทำการ Re X-Ray  คงเหลือ 47 ครัวเรือน แบ่งเป็น ด้านสุขภาพ 9 ครัวเรือน ความเป็นอยู่ 26 ครัว การศึกษา 2 ครัวเรือน รายได้ 42 ครัวเรือน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ 22 ครัวเรือน โดยได้มีการจัดประชุมฯ พร้อมมอบหมายทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่จัดทำแผนครัวเรือนร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย โดยนำหลัก 4 ท มาวิเคราะห์ในการพัฒนาครัวเรือน ทั้งทัศนคติ ทักษะ ทรัพยากรและทางออกในการแก้ปัญหา

นายประกอบ จันทสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลคูหาใต้ กล่าวว่า กรณีครัวเรือนบ้านของนางจาง ทองเด็จ ซึ่งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลคูหาใต้ ทางเทศบาลได้ร่วมกับท้องที่ ข้าราชการ และพี่น้องประชาชน ในการออกสำรวจ พบว่าบ้านมีสภาพทรุดโทรม และพบปัญหาด้านสุขภาพ จึงได้หารือร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอรัตภูมิ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา บูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายกระทั่งเป็นผลสำเร็จในวันนี้

 ด้านหัวหน้าทีมพี่เลี้ยง กล่าวว่า ทีมพี่เลี้ยงได้ลงพื้นที่วิเคราะห์สภาพปัญหาความเดือดร้อนของครอบครัวนางจาง ทองเด็จ ทั้ง 5 มิติ ตามแนวทาง ศจพ. อาทิ ในด้านทัศนคติ พบว่า ครอบครัวมีความอบอุ่น อยู่ร่วมกัน 12 คน มีบ้าน 3 หลังติดกัน โดยมีลูกชายเป็นเสาหลักของบ้าน ในด้านทักษะ พบว่า มีทักษะวิชาช่างและการทำสวน ด้านทรัพยากร มีที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน มีคนวัยแรงงานสามารถทำงานได้ 5 คน และด้านทางออกของปัญหา คือ เรื่องอาชีพที่มั่นคงมากขึ้น เพราะประกอบอาชีพรับจ้างเลี้ยงสมาชิกในครอบครัว ซึ่งได้ดำเนินการรายงานทีมตำบล และคณะกรรมการ ศจพ.อำเภอ บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือตามแผนระยะต้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายให้เกิดความยั่งยืนต่อไป