ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 28 กุมภาพันธ์ 2565

มท.1 ลงพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบบ้านโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มทอผ้าและผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (28 ก.พ. 65) เวลา 13.50 น. ที่บ้านที่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ตามแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ โดย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชา เตรัตน์ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบภาคเหนือ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ออน ให้การต้อนรับ และร่วมในพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา กล่าวว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาความเดือดร้อนในทุกด้าน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ซึ่งในการสร้างบ้านให้แก่นายก๋องคำ แสงวรรณ ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่ออน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการช่วยเหลือครัวเรือนนี้ให้มีบ้านที่มั่นคง แข็งแรง ซึ่งตนรู้สึกดีใจและปลาบปลื้มที่ได้เห็นน้ำใจของพวกเราทุกคน ในการช่วยเหลือคนในชุมชนเดียวกันที่ยังมีความลำบากอยู่ และขอให้ได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนอื่น ๆ ที่ยังคงมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้ใช้ชีวิตร่วมกับพวกเราทุกคนอย่างมีความสุข ดีใจที่ได้มาพบปะ เยี่ยมเยียน ชาวแม่ออนในวันนี้ และดีใจที่ได้รู้จัก “สหายก๋องคำ แสงวรรณ” เพิ่มอีกท่านหนึ่ง

โอกาสนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบบ้าน ทะเบียนบ้าน และพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบป้ายบ้าน ให้แก่ นายก๋องคำ แสงวรรณ และได้ตรวจเยี่ยมภายในบริเวณบ้าน พร้อมกล่าวให้กำลังแก่นายก๋องคำ แสงวรรณ สร้างความปลาบปลื้ม ดีใจ ให้แก่นายก๋องคำ แสงวรรณ และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง

ายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน กล่าวว่า อำเภอแม่ออน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับอำเภอ (ศจพ.อำเภอ) ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบ TPMAP โดยบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน 5 มิติ ทั้งด้านสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายครอบคลุมครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 64 ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวพบว่า มีครัวเรือนตกเกณฑ์ฯ จำนวน 12 ครัวเรือน ได้พบปัญหาของประชาชนที่ตกหล่นในด้านครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ด้านรายได้และที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง คือ ครัวเรือนของนายก๋องคำ แสงวรรณ พื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จึงได้ดำเนินการสร้างบ้านให้ จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 116,568 บาท โดยเป็นเงินที่ได้รับการสนับสนุน จำนวนเงิน 81,808 บาท และสนับสนุนเป็นแรงงานและอาหาร 29,760 บาท ได้แก่ 1) หน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ 40,000 บาท โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 2) สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมซ่อมสร้างบ้านสร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่ 10,000 บาท 3) อำเภอแม่ออน โดยภาคส่วนราชการ เอกชน องค์กรศาสนาและภาคประชาชนในพื้นที่ 31,808 บาท 4) งบสนับสนุนแรงงานจากหน่วยทหารค่าย ป.พันเจ็ดปืนใหญ่ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 16 คน 4 วัน เป็นเงินโดยประมาณ 14,400 บาท 5) งบสนับสนุนอาหาร เช้า กลางวัน เย็น สำหรับแรงงาน เป็นเงิน 15,360 บาท โดยได้รับการสนับสนุนภาคส่วนราชการ เอกชน องค์กรศาสนาและภาคประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอแม่ออน จัดสร้างบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้ครัวเรือนยากจนเพื่อความสุขของคนแม่ออน ด้วยกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยทหาร นักศึกษา และพี่น้องประชาชนชาวแม่ออน ร่วมกันสร้างขึ้น และได้มอบหมายให้ทีมพี่เลี้ยงวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาในด้านอื่น ๆ ต่อไป

จากนั้นในเวลา 14.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ออกเดินทางไปยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม อำเภอสันกำแพง โดยมี นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอสันกำแพง ให้การต้อนรับ

ในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง ในครั้งนี้ ลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง พร้อมเยี่ยมเยียนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนกลุ่มทอผ้าอำเภอสันกำแพง และพบปะกับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ได้นำสินค้ามาจำหน่ายภายในกาดก้อมมารุมซือ แก้จนคนสันกำแพง ในบริเวณดังกล่าว อาทิ ผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง สินค้าแปรรูปจากผลผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อาทิ ไส้อั่ว ไก่ย่าง อาหารพื้นเมือง และผู้ประกอบการทอผ้าในพื้นที่อำเภอสันกำแพง เป็นต้น

 นับเป็นความโชคดีของพวกเรากลุ่มผู้ประกอบการทอผ้าสันกำแพง ที่ได้รับพระมหากรุณาจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ได้พระราชทานแบบผ้า “ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” และแบบผ้า “ลายขิดนารีรัตนา” ทำให้มูลค่าของผ้าเพิ่มสูงขึ้น และทำให้มีลูกค้าสั่งจองผ้าของกลุ่มทอผ้าสันกำแพงเป็นจำนวนมาก สร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นกว่าสมัยก่อนมาก ซึ่งในตอนนี้หลายคนกำลังเผชิญกับปัญหาโควิด-19 แต่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน ทำให้กลุ่มทอผ้าสันกำแพงของพวกเรายังมีรายได้เลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว ส่งลูกหลานได้เล่าเรียนหนังสือ นับเป็นมพระมหากรุณาอันหาที่สุดมิได้ และต้องขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่านนายอำเภอสันกำแพง ที่ได้สนับสนุนพวกเรากลุ่มทอผ้าสันกำแพงมาโดยตลอด และไม่เคยทอดทิ้งพวกเรา ดีใจที่ทุกท่านมาเยี่ยมเยียนพวกเราในวันนี้ และพวกเราทุกคนจะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด พระบรมราโชวาทและพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และถ่ายทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานของพวกเราต่อไป” ตัวแทนผู้ประกอบการทอผ้า กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ