ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 25 กุมภาพันธ์ 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหราชอาณาจักร

วันนี้ (25 ก.พ. 65) ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และคณะ พร้อมด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและการพัฒนาเมือง นายพิริยะ ฉันทดิลก รองอธิบดีกรมการปกครองฝ่ายปกครองท้องที่ นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร้อยตรี สรมงคล มงคละสิริ ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายสหรัฐ วงศ์สกุลวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและความร่วมมือระหว่างประเทศ ปภ. ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่เมื่อเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา และร่วมหารือประเด็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหราชอาณาจักร

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนายมาร์ก กุดดิง (Mr. Mark Gooding) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาอย่างยาวนานในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน วัฒนธรรม ตลอดจนความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในด้านการบริหารจัดการระดับพื้นที่ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดูแลส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
.
นายมาร์ก กุดดิง กล่าวว่า รัฐบาลสหราชอาณาจักรยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมมือกับประเทศไทยในการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ ร่วมกัน และในวันนี้ได้ร่วมหารือในประเด็น ได้แก่ 1) การขยายความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสหราชอาณาจักร ด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต (Crisis preparedness/response) และการดำเนินโครงการ “Protect and Prepare” เช่น การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด ฯลฯ ซึ่งสหราชอาณาจักรพร้อมให้การสนับสนุนด้านงบประมาณให้แก่ประเทศไทย พร้อมทั้งขยายความร่วมมือกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทยในการเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต และ 2) สถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หนีภัยความไม่สงบจากเมียนมา ด้านการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวและพื้นที่พักรอ เพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมา และการอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประสงค์เข้าให้การช่วยเหลือ
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเด็นความร่วมมือด้านการเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต และการดำเนินโครงการ “Protect and Prepare” นั้น กระทรวงมหาดไทยมีความยินดี หากทางสหราชอาณาจักรจะได้ลงไปขยายผลลงไปสู่ระดับจังหวัด ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีแผนในการเตรียมการและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต รวมถึงมีการซักซ้อมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี สำหรับประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมานั้น กระทรวงมหาดไทยโดยจังหวัดและอำเภอที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวและพื้นที่พักรอ ได้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือชาวเมียนมาให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ และพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่ประสงค์เข้าให้การช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
.
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงมหาดไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สหราชอาณาจักรให้ความสำคัญกับการสร้างความร่วมมือร่วมกับประเทศไทย และพร้อมให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงานของสหราชอาณาจักร ซึ่งคาดว่าความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ที่ได้หารือกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้งประเทศไทยและสหราชอาณาจักร และในอนาคตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศไทยและสหราชอาณาจักรจะได้ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศต่อไป