ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 17 กุมภาพันธ์ 2565

มท.1 KICK OFF เปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” เน้นย้ำเร่งรัดดำเนินการขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของพี่น้องประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65) เวลา 15.30 น. ที่สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร ถนนพระพิพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” โดยมี นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนหน่วยงาน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” โดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส และตนได้มอบนโยบายให้กรมที่ดิน พัฒนาสำนักงานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมต่างสำนักงานแบบออนไลน์ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน สะดวก สบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมกรมที่ดินที่มีความกล้าหาญในการก้าวเดินก้าวแรกในการจดทะเบียนที่ดินออนไลน์ซึ่งเป็นงานที่ยากและต้องใช้การแก้ไขระบบ กระบวนการด้านกฎหมายมากมาย แต่ก้าวย่างแรกในวันนี้จะทำให้คนกรุงเทพฯ ซึ่งมีโฉนดที่ดินกว่า 2,200,000 แปลง ที่ในแต่ละปีมีประชาชนมาทำนิติกรรมประมาณ 900,000 คน จัดเก็บรายได้ให้กับประเทศมากถึง 2,400 ล้านบาทต่อปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญ และเป้าหมาย คือ ต้องกระจายไปทั่วประเทศ จึงขอให้เร่งรัดดำเนินการขยายผลในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อจะทำให้พี่น้องคนไทยที่มีโฉนดที่ดิน ได้จดทะเบียนออนไลน์ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศในอนาคตอันใกล้

“ขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันกระบวนการที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะส่งผลต่อประเทศชาติ และประชาชนได้ประโยชน์ ผลของการดำเนินการก็จะไปสะท้อนในรูปแบบของธุรกิจ Ease of Doing Business ที่จะทำให้นานาชาติเกิดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นและส่งผลไปสู่ระบบเศรษฐกิจความเชื่อมั่นในต่างประเทศ” พลเอก อนุพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า เนื่องในโอกาสกรมที่ดินครบรอบ 121 ปี ในวันนี้ กรมที่ดิน จะเริ่มเปิดให้บริการ จดทะเบียนที่ดินต่างสำนักงานแบบออนไลน์ได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 สำนักงานภายใต้แนวคิด “คนกรุงสบาย จดทะเบียนที่ดินออนไลน์ ใกล้บ้าน” เพื่อให้พี่น้องประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานที่ดินที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่ แต่สามารถจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่สำนักงานที่ดินที่ใดก็ได้ใกล้บ้าน สะดวก สบาย รวดเร็ว และยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย