ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 17 ธันวาคม 2564

มท.1 มอบนโยบายผู้ว่าฯ 17 จังหวัดภาคเหนือ เน้นย้ำ ขับเคลื่อนงานตามอำนาจหน้าที่ (GOOD GOVERNANCE) สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

วันนี้ (17 ธ.ค. 64) เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี่ฮิลส์ เชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประชา เตรัตน์ นายวัลลภ พริ้งพงษ์ นายวิชา นิลเพชร์พลอย นายยงยุทธ โกเมศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร้อยตำรวจโท ภพชนก ชลานุเคราะห์ รองอธิบดีกรมการปกครอง นายชีระ วงศบูรณะ ผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย นายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา น่าน แพร่ ลำปาง ตาก กำแพงเพชร พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ และจังหวัดอุทัยธานี พลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ร่วมประชุม

ทั้งนี้ ก่อนการประชุม พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นฯ ให้แก่ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการบริการสาธารณะในด้านพัฒนาและปรังปรุงทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ยังประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมีพื้นที่สาธารณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม สามารถบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วน ในการพัฒนาลำน้ำสาธารณะ “ทำหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน” ได้อย่างสะอาด สวยงาม เป็นแบบอย่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน”

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้เป็นการพูดคุยหารือ แนะนำ แนวทางการทำงานร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ และมอบนโยบายการขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
1) ด้านการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 สายพันธุ์ต่าง ๆ และการสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ผอ.รมน.จังหวัด) เพิ่มความเข้มงวดในการสกัดกั้นและการปฏิบัติการด้านการข่าว โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ “การปฏิบัติในพื้นที่ชายแดน” โดยร่วมกับกองกำลังป้องกันชายแดน ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ เพิ่มการลาดตระเวนต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นป้องกันมิให้มีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย “การปฏิบัติในพื้นที่ตอนใน” ให้ใช้กลไกตำรวจภูธรร่วมกับฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดและจุดคัดกรองโรคบุคคล และการขนส่งสินค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน และ “การปฏิบัติพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน” ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมกันตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน หากพบผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ให้ประสานหน่วยงานความมั่นคงดำเนินการตามกฎหมายทันที นอกจากนี้ ให้รณรงค์และบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข DMHTTA ได้แก่ การเว้นระยะห่าง (D:Distancing) การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ (M:Mask Wearing) การล้างมือบ่อย ๆ (H:Hand Washing) การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย (T:Take the Temperature) การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (T:Testing) และการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะ (A:Application) อย่างเคร่งครัด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ในการให้สถานศึกษาเปิดเรียนตามปกติ (Onsite) เพื่อไม่ทำให้นักเรียนเสียโอกาส ทั้งด้านการเรียนการสอน สัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงด้านสังคม โดยสถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของ ศบค. ทั้งการสุ่มตรวจภายหลังเปิดเรียน การให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับวัคซีน 100%  และการเฝ้าระวังการข่าวในชุมชนที่เด็กหรือผู้ปกครองอาศัย หากพบมีการติดเชื้อ ให้ดำเนินตามมาตรการสาธารณสุข นอกจากนี้ ต้องกำชับการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคภายในเรือนจำหรือสถานที่ที่ต้องควบคุมคนอยู่รวมกันจำนวนมากอย่างเข้มข้น และกำชับนายอำเภอควบคุมดูแลการจัดงานประเพณี งานรื่นเริง งานบุญ งานกุศล ตามมาตรการของกระทรวงวัฒนธรรม ห้ามประมาท

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นอีกประเด็นที่ให้ความสำคัญ โดยให้ดำเนินมาตรการสกัดกั้นเชิงพื้นที่ ป้องกัน และลดปัจจัยเสี่ยง รวมถึงการปราบปราม บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อขบวนการค้ามนุษย์ นำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้น และในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ดำเนินมาตรการลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand side) สร้างการรับรู้เกี่ยวกับพิษภัยจากยาเสพติด ผ่านทุกช่องทางอย่างหลากหลาย และมาตรการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดผู้ผลิต/ผู้ค้า (Supply side) ด้วยการเฝ้าระวัง สกัดกั้น ป้องกันการลักลอบนำเข้า/ลำเลียงยาเสพติด พร้อมทั้งบูรณาการปราบปรามผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง

2) ด้านปัญหาสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้เน้นย้ำให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ทั้งการควบคุมและลดมลพิษจากยานพาหนะ การก่อสร้าง ภาคอุตสาหกรรม ครัวเรือน และสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน การควบคุมและบริหารการเผาในพื้นที่การเกษตร การแปรรูปเป็นพลังงานเชื้อเพลิง การรณรงค์การใช้สารย่อยสลายหรือไถกลบตอซังข้าว/ข้าวโพด/ซากวัชพืช และกำหนดแนวทางมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยต้องลดปริมาณจุดความร้อน (Hotspot) ให้น้อยที่สุด

และในส่วนของโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 ให้ดำจังหวัดเร่งจัดส่งโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณไปยังกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ (CBO) ภายในวันที่ 31 ธ.ค. รวมไปถึงการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด นอกจากนี้ ในด้านการบริหารจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ ให้จังหวัดกำกับดูแลการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง รณรงค์ประชาชนทิ้งขยะในที่ทิ้ง จัดเก็บและขนย้ายอย่างเป็นระบบ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ ด้วยการควบคุมการบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ ตั้งแต่บ้านเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนของน้ำเสียจากขยะที่ไหลลงสู่แม่น้ำลำคลอง  บ้านเมืองมีความสวยงามและเป็นระเบียบ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้กล่าวถึงการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายได้โดยตรง เพื่อช่วยเหลือประชาชนเกษตรกรให้สามารถจำหน่ายผลผลิตและสร้างรายได้ และสุดท้ายในด้านการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแนวเสาไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดำเนินการร่วมกับจังหวัดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ในพื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ซึ่งเมื่อทุกท่านปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่อง ปัญหาต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น และขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกท่านได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการให้บังเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน