ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้า 16 ธันวาคม 2564

มท.1 ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ ชื่นชมการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างมีส่วนร่วม สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

วันนี้ (16 ธ.ค. 64) เวลา 10.20 น. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอนุชา โมกขะเวส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวัลลภ พริ้งพงษ์ นายวิชา นิลเพชร์พลอย นายยงยุทธ โกเทศ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่รับฟังบรรยายสรุป เรื่อง การพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จากนายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอ และพนักงานเทศบาลตำบลสันทรายหลวง ให้การต้อนรับ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวชื่นชมเทศบาลตำบลสันทรายหลวง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบการบริหารจัดการบริการสาธารณะในด้านพัฒนาและปรังปรุงทางกายภาพของพื้นที่ ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริหารจัดการน้ำ ทั้ง 3 ด้าน คือ 1) การระบายน้ำในสถานการณ์อุทกภัย 2) การกักเก็บน้ำในยามหน้าแล้ง และ 3) การบำบัดน้ำเสียไม่ให้ไหลลงสู่ลำน้ำสาธารณะ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางจากครัวเรือน ยังประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนมีพื้นที่สาธารณะที่มีสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ และมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม นอกจากนี้ เทศบาลตำบลสันทรายหลวง สามารถบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และทุกภาคส่วน ในการพัฒนาลำน้ำสาธารณะ “ทำหลังบ้านเป็นหน้าบ้าน” ถือเป็นการมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้เทศบาลตำบลสันทรายหลวง หารือร่วมกับหน่วยงานของกรมชลประทานเพื่อเสริมกำลังในด้านหลักวิชาการการสร้างประตูระบายน้ำ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และในด้านหลักวิชาการการจัดการน้ำเสียให้หารือร่วมกับองค์การจัดการน้ำเสียเพื่อทำให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการมากยิ่งขึ้น

นายนที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง กล่าวว่า เทศบาลตำบลสันทรายหลวง มีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน 36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสันทรายน้อย 10 หมู่บ้าน ตำบลสันทรายหลวง 9 หมู่บ้าน ตำบลสันพระเนตร 1 หมู่บ้าน และตำบลป่าไผ่ 1 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มซึ่งลาดชันจากแนวตะวันออกเฉียงเหนือลงไปทางตะวันตกเฉียงใต้ และมีระบบโครงข่ายถนนทั้งในส่วนถนนสายเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ถนนสายสันทราย (สายเดิม) ถนนวงแหวนรอบกลางและถนนวงแหวนรอบนอกซึ่งผ่านในเขตเทศบาล จึงทำให้มีการขยายตัวของโครงการหมู่บ้านจัดสรรซึ่งเป็นเขตชุมชนที่อยู่ อาศัยที่สำคัญที่อยู่ติดกับเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ริมลำเหมืองโจ้ และดำเนินการขอคืนพื้นที่ตามหลักการ หลวงไม่รุกที่ราษฎร์ ราษฎร์ไม่รุกที่หลวง ตลอดลำน้ำ และพัฒนาลำน้ำ โดยการสร้างพนังกันดินและปกป้องแนวเขต พร้อมเร่งพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ลำน้ำโจ้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มพื้นที่สีเขียว ตามวิสัยทัศน์ “สันทรายสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม”

จากนั้น พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ณ สวนสาธารณะเทศบาลตำบลสันทรายหลวง พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการกาดหมั้วครัวฮอมสันทรายหลวง ในพื้นที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่