ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 3 เมษายน 2567

ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เข้าหารือ มท.1 ติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อน SDGs เชิงพื้นที่ในไทย

วันนี้ (3 เม.ย. 67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือเกี่ยวกับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กองต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ

โอกาสนี้ นายอนุทิน ได้กล่าวต้อนรับนายเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือข้อราชการเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDGs Localization) ตามที่กระทรวงมหาดไทย และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย ได้ดำเนินการร่วมกันใน 15 จังหวัด

นายเรอโน เมแยร์ ผู้แทน UNDP ประจำประเทศไทย ได้กล่าวถึงการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ SDG Localization ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 และได้เรียนเชิญผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยร่วมติดตามประเด็นการสร้างการตระหนักรู้ SDGs แก่แรงงานข้ามชาติในพื้นที่จังหวัดตาก อีกทั้ง ได้หารือแนวทางการจัดงานพิธีปิดโครงการ SDG Localization ในช่วงเดือนมิถุนายน 2567 โดยให้ 15 จังหวัดได้นำเสนอแนวปฏิบัติตามโครงการฯ ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ รวมถึงการจัดสรรและบูรณาการงบประมาณการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ UNDP อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการรายงานผลของ SDG Profile ใน 15 จังหวัด ซึ่งการดำเนินโครงการอาจจะเริ่มจากการปิดช่องว่างของ SDGs ในเป้าหมายแต่ละรายก่อน โดยอาจจะมีการประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด และให้จังหวัดอื่นมาเรียนรู้แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน SDGs ของจังหวัดตามโครงการได้ ขณะนี้ UNDP กำลังดำเนินการร่วมกับ TDRI ในการออกแบบแนวปฏิบัติสำหรับการรายงานผลการทบทวนการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจ ในระดับพื้นที่ (Voluntary Local Review: VLR) ในระดับภูมิภาค (Sub-Region) หากมีผลประการใดจะแลกเปลี่ยนให้กระทรวงมหาดไทยทราบ สุดท้ายนี้ ในอนาคตการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในสังกัดสหประชาชาติ (UN) ที่ปัจจุบันกำลังให้ความสนใจกับนโยบายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action) การบริหารจัดการขยะ (Waste management) และพลังงานสะอาด (Clean energy) จะเป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนต่อไป

ในช่วงท้าย นายอนุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยที่จะต้องดำเนินการขับเคลื่อนต่อไป แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารกระทรวงก็ตาม โดยกระทรวงมหาดไทยมีแผนจะบริหารจัดการงบประมาณเพื่อเอื้ออำนวยต่อจังหวัดและหน่วยงานส่วนกลางในการขับเคลื่อน SDGs ให้ต่อเนื่องและราบรื่น และในส่วนมาตรการที่จังหวัดจะใช้การปรับปรุงพัฒนาตัวชี้วัด SDGs ควรจะให้มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป มีความราบรื่น และมีความเป็นพลวัต (Dynamic) ที่เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ครบทั้ง 76 จังหวัดต่อไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก 
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI 
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife 
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน  
#SDGsforAll #ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 522/2567
วันที่ 3 เม.ย. 67