ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 เมษายน 2567

มท. เชิดชูเกียรติคนดี คนเก่ง ข้าราชการผู้มีจริยธรรมดีเด่น และยกย่องประกาศเกียรติคุณพลเมืองดีที่อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ในวาระ 132 ปี แห่งการสถาปนากระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทย

วันนี้ (1 เม.ย. 67) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินสด และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณโครงการส่งเสริมจริยธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย “ผู้มีจริยธรรมดีเด่น” ประจำปี 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ข้าราชการ พลเมืองดี ทายาท และญาติของพลเมืองดี เป็นผู้รับมอบ

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติทองคำ เงินสด และใบประกาศเกียรติคุณให้แก่พลเมืองดี ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี พ.ศ. 2546 จำนวน 14 ราย แบ่งเป็น 1. กรณีพลเมืองดีที่เสียชีวิต จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายณัฐวัฒน์ ดีบุญมี ณ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 2) นายวิชัย ธิมาคำ จังหวัดเชียงใหม่ 3) นายสากล ยะวงษา จังหวัดนครราชสีมา 4) นายจิระศักดิ์ ทิมบัว จังหวัดชุมพร 5) นายสุรพงษ์ อ่อนประสพ จังหวัดสระแก้ว 6) นายสำเนา ไกรเกตุ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2. กรณีที่ได้รับบาดเจ็บ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นายสุทัศน์ ทุมอริยะ จังหวัดลำปาง 2) นายเกษม ศิริธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม 3. กรณีที่ไม่ได้รับผลกระทบทางด้านร่างกายและจิตใจ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1) นายสมชัย ภาสี จังหวัดกาญจนบุรี 2) นายณัฐทัตพล เพิ่มลาภ จังหวัดตาก 3) นายปรชา แก้วเงิน นายสุฒิศักดิ์ มั่งคั่ง นายอักษร โพธิ์เงิน จังหวัดนครนายก 4) นายพิชาภพ ปะทิ นายอรรถกรณ์ จันทรธิมา นายพนมชัย สมลา จังหวัดน่าน 5) นายศุภฤกษ์ พิมพ์ทนต์ จังหวัดสมุทรปราการ 6) พระบุญโอม เตชะธรรมโม จังหวัดอุดรธานี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า หลังจากนั้น ประธานในพิธีได้มอบรางวัลผู้มีจริยธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายสันทัศน์ ทันนิติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 2) นางมณฤดี พลอยเพ็ชร นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดจันทบุรี 3) นายสตอปา เจ๊ะเลาะ พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส 2 กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดยะลา

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น และระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายศิวกร บัวป้อง ผู้อำนวยการกองช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ประเภทอำนวยการระดับสูง) (ปภ.) 2) นายเจนกิจ เชฏฐวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ (ประเภทอำนวยการระดับสูง) (ทด.) 3) นางประอรรัตน์ กาญจ์ธนภัทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ประเภทอำนวยการระดับต้น) (สถ.) กลุ่มที่ 2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส และระดับทักษะพิเศษ จำนวน 11 ราย ได้แก่ 1) นายเอกธาดาธร ตามพร ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการพัสดุ (นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ) กองคลัง (สป.มท.) 2) นายวิรัชชัย พงษ์เกาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สป.มท.) 3) นายธนศักดิ์ สุขรัตน์นไชยกุล ผู้อำนวยการส่วนแผนงานยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและเเผนชำนาญการพิเศษ) กองวิชาการและแผนงาน (ปค.) 4) นายโรจธรณ์ เกตุแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบการสอบสวนคดีอาญา (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) สำนักการสอบสวนและนิติการ (ปค.) 5) นางอารยา ชลประคอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ กองคลัง (พช.) 6) นายไชยา พิมสิงห์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ (พช.) 7) นางสาวสุรินทร์ ดานเรือง นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย (ทด.) 8 ) นางสาวนฤมล ตันสุวรรณดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ กองบูรณาการความปลอดภัยทางถนน (ปภ.) 9) นางสาวปาณิสรา ดาวเรือง นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักผังประเทศและผังภาค (ยธ.)10) นายอิทธิพล จันดา สถาปนิกชำนาญการ สำนักสถาปัตยกรรม (ยธ.) 11) นายเศรษฐพงศ์ แหล่งสท้าน นิติกรชำนาญการพิเศษ กองการเจ้าหน้าที่ (สถ.)

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาท ความว่า  “ขอแสดงความยินดี และชื่นชมกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัลพลเมืองดี ผู้มีจริยธรรมดีเด่น และข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงพลเมืองดีทุกท่านที่ได้อุทิศตนและเสียสละในการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงภัยอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง หรือครอบครัว และขอให้ทุกท่านจง “รักษาคุณงามความดี ซึ่งยากกว่าการกระทำความดี” เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อสังคมไทยจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ เป็นสังคมที่มีแต่ความผาสุก อันจะยังประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างยั่งยืน

#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 507/2567
วันที่ 1 เม.ย. 2567