ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 เมษายน 2567

“132 ปี แห่งการบำบัดทุกข์บำรุงสุข"

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 132 ปี  1 เมษายน 2567 ร่วมน้อมรำลึกและสืบสานปณิธานแห่งองค์ปฐมเสนาบดี มุ่งมั่นทำคุณประโยชน์สูงสุดแด่ประชาชนและประเทศชาติ

วันนี้ 1 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 132 ปี วันที่ 1 เมษายน 2567 โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการบริหารและสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภา สมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย สมาคมข้าราชการบำนาญ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง สักการะศาลพระชัยมงคล ศาลพระกาฬไชยศรี และสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ โดยหลั่งน้ำจากพระสังข์ที่ป้ายพระนาม “ดำรงราชานุภาพ” เสร็จแล้วเจิม ถวายพวงมาลัย โปรยดอกไม้ และวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ จุดธูป เทียนที่เครื่องทองน้อย และที่โต๊ะเครื่องสังเวย ผู้บริหารระดับสูงร่วมปักธูปบริวารทั้งหมดที่เครื่องสังเวย โหร พราหมณ์ อ่านคำบวงสรวงเพื่อถวายสักการะ จบแล้ว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำสดุดี และตรวจเยี่ยมแถวข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นอันเสร็จพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะฯ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวคำสดุดีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีใจความสำคัญความว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวงมหาดไทยขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน พุทธศักราช 2435 และได้ทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ดำรงตำแหน่งองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย พระองค์ได้ทรงวางรากฐานอันมั่นคงให้แก่กระทรวงมหาดไทย อาทิ ทรงจัดวางระบบการบริหารราชการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทรงวางรากฐานการปกครอง แบบเทศาภิบาลและสุขาภิบาล อันเป็นพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทรงตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ งานตำรวจภูบาลและภูธร ทรงกำหนดความหมายของงานมหาดไทยให้ชัดเจนว่า "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ทรงสดับตรับฟังทุกข์และสุขของประชาชนด้วยพระองค์เอง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสว่า กรมดำรงฯ มอบดวงใจให้กับกระทรวงมหาดไทย ในปีพุทธศักราช 2515 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ถวายการสดุดีให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเป็น "บุคคลสำคัญของโลก" พระองค์แรกของประเทศไทย นับเป็นความภาคภูมิใจให้แก่ชาวกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตามพระกรณียกิจของพระองค์ท่าน ทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ ถึงแม้ว่าจะพบปัญหาอุปสรรคก็ไม่เคยย่อท้อ เนื่องด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และจิตวิญญาณของการเป็นข้าราชการที่ดี มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชน ส่งผลให้ชาวมหาดไทยทุกยุคทุกสมัยมีความเข้มแข็งและอดทน สามารถเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างทันเหตุการณ์ เหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จนสามารถขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทยให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 05.30 น. มีส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมวางพุ่มดอกไม้ โดยนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้นำผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นผู้นำอุปนายกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม และสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

จากนั้น ในเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี อดีตเสนาบดี อดีตรัฐมนตรี อดีตผู้บริหารระดับสูง และอดีตข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทยครบ 132 ปี 1 เมษายน 2567 โดยได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยคณะสงฆ์จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายไทยธรรม ภัตตาหาร และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล เป็นอันเสร็จพิธี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลพระไชยมงคล และศาลพระกาฬไชยศรี บริเวณหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย อันเป็นประเพณีปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อตอกย้ำและกระตุ้นปลุกเร้าให้ชาวกระทรวงมหาดไทย ทั้งข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้ยึดถือในจิตวิญญาณของความเป็นคนมหาดไทย ด้วยการน้อมนำพระปณิธานแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดี “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว และขับเคลื่อนภารกิจเพื่อประชาชน รวมทั้งพระโอวาท “เจ้าคุณ อำนาจอยู่ที่ราษฎรเชื่อถือ ไม่ใช่อยู่ที่พระแสงราชศัสตรา จะไปอยู่ที่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคุณทำให้ราษฎรเชื่อถือ ด้วยความศรัทธาแล้ว ไม่มีใครถอดเจ้าคุณได้ แม้ในหลวง เพราะท่านก็ทรงปรารถนาให้ราษฎร อยู่เย็นเป็นสุขเช่นเดียวกัน” อันเป็นคติธรรมในการทำงานเพื่อให้ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทยทุกคนได้ยึดถือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นขับเคลื่อนการทำงานเพื่อสร้างศรัทธา สร้างความเชื่อมั่น และความร่วมมือของภาคีเครือข่าย และประชาชน นำพาประเทศชาติสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสืบไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก 
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI 
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife 
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน  
#SDGsforAll #ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 505/2567
วันที่ 1 เมษายน 2567