ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 22 มีนาคม 2567

มท.1 มอบรางวัลศูนย์ อปพร. และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมชู 4 นโยบายเพิ่มศักยภาพ สร้างเครือข่าย หนุน อปพร. เป็นกำลังสำคัญสนับสนุนงานภาครัฐ

วันนี้ (22 มี.ค. 67) ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลศูนย์ อปพร. ดีเด่น และ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน อปพร. เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2567 โดยมีนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. และผู้นำ อปพร. ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายอนุทิน ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ ศูนย์ อปพร. ดีเด่น จำนวน 36 ศูนย์ และมอบเข็มเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณแก่ อปพร. ดีเด่น ประจำปี 2567 จำนวน 110 คน จากนั้นได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ที่มาร่วมพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หรือ อปพร. นั้น เป็นส่วนประกอบที่เรียกได้ว่าเป็น "ความอุ่นใจ" ในชุมชน เพราะเป็นมวลชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย มีหน้าที่ช่วยเหลือภาครัฐในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น "เครือข่ายภาคประชาชน" ที่มีบทบาทสำคัญยิ่ง ในการสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณภัยของประเทศไทย และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยทางถนน รวมถึงภัยอื่น ๆ ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในเขตพื้นที่ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของประชาชน จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาส "วัน อปพร." ประจำปี 2567 จึงขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชมศูนย์ อปพร. และ อปพร. ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีผลงานดีเด่นและเข้ารับรางวัล และเพื่อให้การขับเคลื่อนงาน อปพร. มีความก้าวหน้าต่อไปด้วยความทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที สอดคล้องกับสถานการณ์สาธารณภัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงขอมอบนโยบายการปฏิบัติงาน อปพร. เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้นำ และ อปพร. ได้ร่วมกันนำไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง เพื่อนำพาประเทศและประชาชนไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

"ประการแรก ขอให้ศูนย์ อปพร. ทุกระดับ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ อปพร. โดยการจัดตั้ง อปพร. ให้มีอัตรากำลังเหมาะสมเพียงพอต่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้ อปพร. มีทักษะด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการรับมือภัยพิบัติในปัจจุบันได้ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ประการที่สอง ขอให้จัดระบบฐานข้อมูล อปพร. ให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลประวัติของ อปพร. ในแต่ละจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแล และการปฏิบัติภารกิจที่รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ ประการที่สาม จัดให้มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ศูนย์ อปพร. แต่ละระดับ เพื่อให้เกิดความร่วมมือเป็นโครงข่ายที่เข้มแข็งทั้งในหมู่ อปพร. ด้วยกันเอง รวมไปถึงองค์กรเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประการที่สี่ ขอให้ศูนย์ อปพร. ทุกระดับ พิจารณาสนับสนุนสิทธิสวัสดิการให้แก่ อปพร. ตามความเหมาะสมโดยทั่วถึง เพื่อตอบแทนการเป็นจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง เสียสละ กล้าหาญ รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ อปพร. พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนการทำงานร่วมกับภาครัฐต่อไป" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ อปพร. ผู้นำ อปพร. ตลอดจน อปพร. ทุกท่าน ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาล สร้างความปลอดภัยให้สังคม และยึดมั่นในอุดมการณ์ "เมตตา กล้าหาญ" มาโดยตลอด ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ อีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็งพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อประเทศชาติและประชาชนสืบไป

ในโอกาสนี้ นายอนุทิน ได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และชมการแสดงสาธิตด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อีกด้วย

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 446/2567

วันที่ 22 มี.ค. 67