ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 14 มีนาคม 2567

มท.1 ลงใต้ มอบนโยบายฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยและขวัญกำลังใจให้คนในพื้นที่ ขับเคลื่อนการแก้หนี้นอกระบบ พร้อมลุยจัดระเบียบสังคม ปราบปรามอาวุธปืน ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ต่อเนื่อง

วันนี้ (14 มี.ค. 67) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้กับบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมที่ดิน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ต.ท. วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พล.ต.ท. ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 นายกองเอก พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปลัดจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุม

ในการประชุมมอบนโยบายครั้งนี้ นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจเยี่ยมและตรวจแถวกองเกียรติยศ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ร่วมตรวจเยี่ยม

นายกองใหญ่ อนุทินฯ กล่าวว่า สำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ขอกล่าวคำว่า “อัสซะลามุอะลัยกุม ขอให้ความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน” และเนื่องในเทศกาลถือศีลอด รอมฎอน ตนได้ส่งสารอวยพรไปยังพี่น้องมุสลิมทั่วประเทศ สำหรับพี่น้องชาวไทยพุทธขอกล่าวขอบคุณที่ต้อนรับอย่างอบอุ่นในการมาประชุมร่วมกัน เพื่อเสนอแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นอย่างยั่งยืน ให้ความสงบกลับมายังพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงจังหวัดสงขลาเป็นโอกาสที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่

“ภารกิจสำคัญของบุคลากรกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สิ่งสำคัญ คือ การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนในพื้นที่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทุกกระทรวง ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายอำเภอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงปฏิบัติการข่าวอย่างเข้มข้น ผู้บริหารทุกคนให้ความสำคัญกับการสร้างสันติสุขในพื้นที่แห่งนี้ เพราะหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายปกครอง คือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” และรวมถึงให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขด้วย เพราะพี่น้องฝ่ายปกครองเราทุกคนเป็นพี่น้องกัน เป็นเพื่อนร่วมงานกัน เราทุกคนต้องมีความกล้าในการรักษาความสงบในพื้นที่ และใช้กฎหมายอำนาจหน้าที่ที่มีในการปกป้องดูแลพี่น้องประชาชน โดยต้องบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันทำงาน ทุกท่านต้องดำเนินการเชิงรุก นำสิ่งที่เป็นประโยชน์สู่พี่น้องประชาชน ซึ่งนายอำเภอ คือ ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ดังนั้น การขับเคลื่อนทุกสิ่งในพื้นที่ต้องหวังพึ่งนายอำเภอ จึงขอให้ทุกท่านร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง ศอ.บต. ตำรวจ ทหาร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีอยู่แล้ว ขาดเพียงแค่แรงดึงดูดแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวนักลงทุนเข้ามาเท่านั้นเอง” นายกองใหญ่ อนุทินฯ กล่าว

นายกองใหญ่ อนุทินฯ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทรงให้ความสำคัญกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และพี่น้องชาวมุสลิมอยู่สม่ำเสมอ ดังนั้น การที่เราได้ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองเหมือนอย่างที่พระองค์ท่านทำ ได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและเต็มใจ ทำให้เราทุกคนมีความสุขมีความผูกพันก็จะทำให้ภารกิจเกิดความสำเร็จได้ เราทุกคนจึงต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง กล้าที่จะแก้ไขความขัดแย้ง ช่วยกันสร้างขวัญและกำลังใจ สร้างความรักความสามัคคี ปลูกฝังค่านิยมในความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ยกระดับคุณภาพชีวิติของพี่น้องประชาชน นำมาซึ่งความสงบสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หากเราทุกคนทำทุกวัน ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในยุคของเรา

ทั้งนี้ ต้องขอบคุณนายกองเอก สุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย ที่ได้ขับเคลื่อนนำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้เกิดผลเป็นรูปธรรมด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน สร้างความสงบให้บ้านเมือง ลดความขัดแย้ง รวมไปถึงการจัดระเบียบสังคม การป้องกันและปราบปรามอาวุธปืน ยาเสพติด และการค้ามนุษย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือทุกท่านเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดต่อไป เพื่อให้สังคมเกิดความมั่นคงและสงบสุข

นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ให้กับบุคลากรสังกัดกรมการปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะต้องขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน การประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบไปด้วย จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้กำหนดให้จังหวัดปัตตานีเป็นศูนย์การประชุม และถ่ายทอดสดไปยังสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง (DOPA Channel) ให้แก่ทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับชมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายรับมอบนโยบาย ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และกำนัน รวม 327 คน ร่วมรับฟังที่ห้องประชุม และมีผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รวมจำนวน 15,850 คน ร่วมรับชมผ่าน DOPA Channel

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 384/2567

วันที่ 14 มี.ค. 2567