ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 13 มีนาคม 2567

มท.1 เปิดงาน "รวมพลังสตรีสุราษฎร์ธานี Lady's Power" ย้ำสุภาพสตรีไม่ใช่ช้างเท้าหลัง แต่เป็นควาญช้าง หนุนส่งสังคมให้ก้าวหน้า เป็นพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นรากฐานความมั่นคงของประเทศ

วันนี้ (13 มี.ค. 67) เวลา 19.00 น. ที่สนามข้างโรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานเนื่องในวันสตรีสากล ภายใต้โครงการสร้างแรงบันดาลใจสตรีให้เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม และ "รวมพลังสตรีสุราษฎร์ธานี Lady's Power" ประจำปี 2567 โดยมี พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายชุมพล กาญจนะ ประธานที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชยชัย แสงอินทร์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางดาเรศ จิตรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโท สมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายอำเภออีก 18 อำเภอ นางกานต์สินี โอภาสรังสรรค์ นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ นายพิชัย ชมภูพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเสริฐ บุญประสพ นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคใต้ นางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยองค์กรสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน รวมจำนวนกว่า 17,000 คน ร่วมในงาน

นายอนุทิน กล่าวว่า "ผู้หญิง" ไม่ใช่เป็นเพียงผู้สนับสนุนความสำเร็จของผู้ชาย ไม่ได้เป็นช้างเท้าหลัง แต่เป็นควาญช้าง ที่หนุนเสริมให้สังคมนี้เกิดความก้าวหน้า ส่วนตัวรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงานวันนี้ ซึ่งเป็นงานที่สนับสนุนการรวมพลังของสตรีสุราษฎร์ธานี โดยเฉพาะสตรีผู้ที่มีจิตสาธารณะ อุทิศตน และยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ดูแลทุกข์สุขคนในบ้าน แล้วยังเผื่อแผ่ดูแลทุกข์สุขของสังคมด้วย

"งานรวมพลังสตรีสุราษฎร์ธานี Lady's Power เป็นการริเริ่มที่ดีในการเชื่อมประสานพลังสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว สามัคคีกลมเกลียวกัน ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ เชิดชูเกียรติสตรีที่เป็นแบบอย่างในการทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งผมก็ขอแสดงความยินดี และขอให้ทุกท่านรักษาคุณงามความดีเหล่านี้ และประการที่สำคัญที่สุด พลังของพวกเราซึ่งเป็นสตรีผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะทำให้ประเทศไทยของพวกเรามีความมั่นคงสถาวร เป็นดินแดนแห่งความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนคนไทยตลอดไป" นายอนุทิน กล่าว

นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรสตรีและสตรีในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำให้สตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องหยุดจัดกิจกรรมต่างๆ ไปกว่า 2 ปี ซึ่งการได้รวมตัวพบปะยังเป็นการได้เตรียมความพร้อมให้องค์กรสตรีทุกระดับ และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นกำลังหนุนเสริมการพัฒนาทุกระดับได้อย่างมั่นคง สมดุลและยั่งยืน

ด้านนางโสภา กาญจนะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า งานรวมพลังสตรีสุราษฎร์ธานี Lady's Power จัดขึ้น เพื่อยกระดับความสำคัญของสตรี ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งระลึงถึงความเป็นมาแห่งการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งความเสมอภาค ยุติธรรม สันติภาพ และการพัฒนา และเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเท่าเทียมกันในสังคม โดยกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรสตรีจากทุกอำเภอ สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีรูปแบบการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การแสดงแบบผ้าไทยของคณะกรรมการพัฒนาสตรีทุกอำเภอ ร่วมกับประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 7 และกิจกรรมแสดงความสามารถของสตรีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กองสารนิเทศ สป.มท.

ครั้งที่ 382/2567

วันที่ 13 มี.ค. 2567