ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 6 มีนาคม 2567

มท.1 นั่งหัวโต๊ะประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมโครงการชง ครม.สัญจร พะเยา เน้นยกระดับท่องเที่ยวบนฐานความยั่งยืน ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน สร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับคุณภาพชีวิตคนในพื้นที่

วันนี้ (6 มี.ค. 67) เวลา 13.45 น. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา การ์เด้นส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อเตรียมการนำเสนอในการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดพะเยา โดยมี นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายเทวา ปัญญาบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารระดับกรมและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาล และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ด้านที่ตั้งสามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกลุ่มอาเซียน มีการเพิ่มมูลค่าจากการส่งเสริม “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานความยั่งยืน” การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปมูลค่าสูง ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการเชื่อมโยงสร้างเครือข่ายการลงทุนและการค้าชายแดน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือสาธารณภัย การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง และการพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดและพื้นที่โดยรอบ ซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิต ให้คนในพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น

"การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนรองรับระบบเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา เชียงราย น่าน และแพร่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เราจะมาประชุม เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนร่วมกันในวันนี้ ซึ่งก่อนเข้าวาระการประชุม ขอเรียนแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ ในการเตรียมเสนองบกลาง สำหรับเป็นงบฉุกเฉินยามจำเป็น จังหวัดละ 50 ล้านบาท 4 จังหวัด รวม 200 ล้าน และงบรวมเขต อีก 50 ล้านบาท เพราะที่ผ่านมาบางจังหวัดเกิดสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เร่งด่วน เช่นเรื่องอุบัติภัย สาธารณภัย เช่น น้ำท่วม แล้วปรากฏว่าไม่มีงบใช้ ไม่สามารถขออนุมัติได้ จึงขอให้ทุกท่านให้ความสำคัญกับงบประมาณดังกล่าวตามความเหมาะสมของพื้นที่ด้วย จึงขอให้เร่งรัดทำงบประมาณด่วนเพื่อพิจารณาด้วย" นายอนุทิน กล่าว

ด้านนายดนุชา เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า การประชุมบูรณาการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยในการจัดทำโครงการของกลุ่มจังหวัด ได้ใช้จุดมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนา Green & Inclusive Eastern LANNA โดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ ทั้งเรื่องการค้าชายแดน การท่องเที่ยว และภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมี 4 แนวทางสำคัญ คือ 1) การพัฒเกษตรให้มีมูลค่าสูง 2) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และ 4) การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 340/2567
วันที่ 6 มี.ค. 2567