ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 ประชุมติดตามงานมหาดไทยในพื้นที่ระนอง ขอบคุณทุกภาคส่วนผลักดันโครงการสะพานข้ามแม่น้ำในเกาะพยามบรรเทาความเดือดร้อนนักเรียนและประชาชน เน้นย้ำขับเคลื่อน 4 นโยบาย หนี้นอกระบบ ปราบปรามผู้มีอิทธพล ขจัดยาเสพติด สานต่อโครงการแลนด์บริดจ์

วันนี้ (29 ก.พ. 67) เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมคอซู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร รองอธิบดีกรมการปกครอง นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายสราวุธ ศรีสมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน นายธีรยุทธ สำราญทรัพย์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้อง นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ยินดีที่ได้พบกับหัวหน้าส่วนราชการและทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้พบนคราวที่มาประชุม ครม.สัญจร ซึ่งในครั้งนั้นได้ทราบว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะพยามมีปัญหา ไม่มีสะพานข้ามแม่น้ำมาโรงเรียน เพราะสะพานทำไม่แล้วเสร็จเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากติดปัญหาข้อกฎหมาย ตนจึงได้ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ทำสะพานชั่วคราวไปก่อน ในระหว่างที่เราดำเนินการกับข้อกฎหมายที่ติดขัดอยู่

"ล่าสุด กระทรวงมหาดไทยได้เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรี ที่ห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการก่อสร้างสะพานถาวร ที่มีปัญหาค้างคามาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ให้สามารถสร้างได้สำเร็จโดยถูกต้องตามกฎหมาย ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ และจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองด้วย ในชื่อ โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมก่อสร้างถนนและสะพานเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควาย ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนองซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชน และอยากให้ทุกคนได้ระลึกไว้เสมอว่า เมื่อมีปัญหาต้องหาทางแก้ ติดขัดตรงไหนแก้ไขตรงนั้น อย่าปล่อยให้เกิดความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนด้วยข้ออ้างว่าติดโน่นติดนี่ เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออก ซึ่งต้องฝากเผื่ออนาคตไว้ด้วย เพราะระนองจะเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และโอกาสก็มักมาพร้อมอุปสรรค เราจะต้องมีวิธีการทำงานที่พร้อมจะผ่าฟันไปเสมอ" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวว่า  ต้องขอขอบคุณพี่น้องข้าราชการชาวมหาดไทย ตลอดจนผู้นำท้องที่ท้องถิ่นในจังหวัดระนองทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้ง 11 ประการ จนมีผลการดำเนินงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ และได้รับคำชื่นชมมากพอสมควร จากพี่น้องประชาชน  อย่างไรก็ตาม ยังคงมีนโยบายสำคัญที่ยังอยากขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง และทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการ ให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1. การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องตามกลไกที่เราวางไว้ โดยเฉพาะโครงการตลาดนัดแก้หนี้ ถ้ายังมีความต้องการของพื้นที่ ก็ขอให้ทำต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ

2. การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่า ต้องขอให้ "การ์ดไม่ตก" ทั้งกับอบายมุข บ่อน ผับ บาร์ การค้ามนุษย์ อาวุธปืน การรีดไถ และพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่าง ๆ โดยผู้มีอิทธิพล ซึ่งล่าสุดตนได้ลงนามในร่าง พรก.เว้นความผิดอาญาผู้นำส่งปืนเถื่อนแล้ว อันนี้เรียกได้ว่าเป็นกฎหมายนิรโทษกรรมผู้ครอบครองปืนเถื่อน โดยมีจุดประสงค์ให้คนที่มีปืนเถื่อนอยู่ เอามามอบให้กับทางการในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งจะเป็นการเก็บกวาดปืนเถื่อนได้มากในคราวเดียว โดยเมื่อถึงเวลาประกาศใช้แล้วก็จะต้อง ขอให้ทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์ และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ร่วมกันลด Demand และ Supply ของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวัง และให้การช่วยเหลือผู้เสพให้ได้รับการรักษา สร้างความร่วมมือกับประชาชนให้ร่วมเป็นพันธมิตรในการทำสงครามกับยาเสพติด

4. โครงการแลนด์บริดจ์ (LandBridge) ตามนโยบายของรัฐบาล และได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในการประชุม ครม. สัญจร ณ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม 2567 และเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมทางหลวง และการรถไฟแห่งประเทศไทย เร่งรัดดำเนินโครงการ และให้พิจารณามาตรการรองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ

"ได้รับทราบว่าจังหวัดระนองได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินโครงการแลนด์บริดจ์ให้เป็นไปตาม มติ ครม. ผมจึงต้องขอขอบคุณ และขอให้จังหวัดระนองได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบต่อไป" นายอนุทิน กล่าว

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 305/2567
วันที่ 29 ก.พ. 2567