ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 เปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง ชื่นชมโครงการทันสมัย บูรณาการกลไกรัฐ เอกชน ประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ด้านโยธาเผยดำเนินการแล้ว 68 โครงการใน 54 จังหวัด ช่วยรัฐประหยัดงบกว่า 2,700 ล้านบาท สร้างมูลค่าเพิ่มให้ที่ดิน 49,336 ล้านบาท

วันนี้ (29 ก.พ. 67) เวลา 10.00 น. ที่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เจ้าของที่ดินเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าของที่ดินทุกรายที่ร่วมกันเสียสละที่ดินเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับคนในชุมชน โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง เจ้าของที่ดินในโครงการจัดรูปที่ดินฯ เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน ร่วมในพิธี

นายอนุทิน  กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม ซึ่งความสำเร็จนี้นำมาซึ่งความยินดีและภาคภูมิใจที่พี่น้องชาวระนอง ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับรัฐ ผ่านโครงการพัฒนาที่ดินและโครงสร้างพื้นฐาน รองรับการพัฒนาเมือง ซึ่งการจัดรูปที่ดินฯ หรือ Land Re-adjustment ถือเป็นเครื่องมือที่ "ทันสมัย" และเป็นกลไกการพัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการระหว่างรัฐกับเอกชนหรือประชาชน ทำให้เกิดการพัฒนาที่ดิน และคุณภาพชีวิตของประชาชนในคราวเดียวทั่วทั้งบริเวณชุมชน สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้ตรงวัตถุประสงค์ผู้ใช้ สอดคล้องตามที่ผังเมืองกำหนด มีบริการขั้นพื้นฐาน และโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอ ได้มาตรฐาน เกิดความปลอดภัย ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการ

"ประโยชน์ที่ชัดเจนที่สุด ก็คือพี่น้องประชาชนจะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการอยู่อาศัย หรือการประกอบอาชีพ มีการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมอย่างเป็นระบบ มีพื้นที่สาธารณะเพิ่มขึ้น จากการปันส่วนที่ดินของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และขอให้ได้ร่วมกันใส่ใจดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ให้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่า และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอขอบคุณกรมโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง เทศบาลตำบลบางนอน เจ้าของที่ดิน ภาคเอกชนและทุกส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนโครงการใกล้สำเร็จ และนำมาสู่การเปิดใช้ถนนในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจัดรูปที่ดินฯ แห่งนี้จะเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการร่วมกันพัฒนาพื้นที่โดยภาคีต่าง ๆ และนำไปสู่การขยายผลการพัฒนาพื้นที่แห่งอื่น ๆ ในจังหวัดและในประเทศต่อไป

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่เมืองและชุมชน โดยเชิญชวนให้ประชาชนเจ้าของที่ดินนำแปลงที่ดินมารวมกันและปันที่ดินของตนส่วนหนึ่ง เพื่อใช้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเข้าถึงที่ดินทุกแปลงโดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน พร้อมกับการจัดรูปแปลงที่ดินใหม่ให้ใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น โดยปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 54 จังหวัด 68 โครงการ ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ดิน 18,427 ไร่ คิดเป็นจำนวนแปลงที่ดินที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 5,641 แปลง มูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 49,336 ล้านบาท ถนนได้รับการพัฒนาเป็นระยะทาง 207 กิโลเมตร โดยไม่ต้องเวนคืนที่ดิน ซึ่งทำให้รัฐประหยัดงบประมาณกว่า 2,700 ล้านบาท

"สำหรับโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิมแห่งนี้ ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและออกโฉนดที่ดินแปลงใหม่แล้วเสร็จ ซึ่งเจ้าของที่ดินยินดีเสียสละที่ดินของตนให้กับโครงการ เพื่อให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่สะดวก โดยไม่ต้องสัญจรผ่านโรงเรียนชาติเฉลิม เกิดความปลอดภัยแก่เด็กนักเรียนและคนในชุมชน โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2558 - 2560 จำนวน 40,939,000 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 และโครงการฯ ใช้เงินจากที่ดินปันส่วนของเจ้าของที่ดิน สนับสนุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนทดแทนส่วนที่ถูกรื้อย้าย เนื่องจากแนวถนนพาดผ่าน พร้อมสร้างรั้วเพื่อความปลอดภัยให้กับโรงเรียนชาติเฉลิม ราว 8,472,000 บาท สร้างถนนสายรองและขยายเขตไฟฟ้า-ประปา อีก 20,261,209 บาท ซึ่งแล้วเสร็จทั้งหมดเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 และได้เปิดเป็นทางสาธารณะให้ประชาชนใช้สัญจร ทำให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย สามารถเข้าถึงที่ดินทุกแปลงใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ถือเป็นประโยชน์กับจังหวัดระนองอย่างยิ่ง" นายพงศ์รัตน์ กล่าว

ด้าน นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนอง มีเป้าหมายการพัฒนาคือ "ระนองเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต" เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่น โดยเฉพาะการมีแหล่งน้ำพุร้อนที่มีคุณภาพ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและสมบูรณ์ พลเมืองอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข มีสุขภาพอนามัยดี มีระบบสาธารณูปโภค ระบบคมนาคมที่เชื่อมโยงกันอย่างครบวงจร โดยโครงการจัดรูปที่ดินฯ บริเวณหลังโรงเรียนชาติเฉลิม เป็นพื้นที่ใกล้ใจกลางเมือง โดยรอบมีการพัฒนาที่อยู่อาศัย สถานศึกษา สถานที่ราชการ และพื้นที่เกษตรกรรม เดิมเป็นที่ว่างที่ไม่ได้รับการพัฒนา เนื่องจากขาดสาธารณูปโภค (ถนน ไฟฟ้า ประปา) เข้าถึง และประชาชนใช้เส้นทางสัญจรโดยผ่านถนนภายในของโรงเรียนชาติเฉลิม เมื่อดำเนินโครงการแล้วถนนที่ได้รับการพัฒนาจะช่วยให้ชุมชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ลดการสัญจรผ่านถนนภายในโรงเรียน ทำให้มีความสะดวกปลอดภัยมากขึ้น ดังนั้น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ภาครัฐ สนับสนุนให้ภาคประชาชน (เจ้าของที่ดิน) ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ทำให้ที่ดินของประชาชนใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มศักยภาพ ช่วยพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ ให้เกิดการเข้าถึง เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม ระหว่างถนนชาติเฉลิมและถนนระนองธานี - ทวีสินค้า สามารถลดปัญหาการจราจรในเมือง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี และการพัฒนาสิ่งดีดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดระนอง

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 301/2567
วันที่ 29 ก.พ. 2567