ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 นำคณะตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย เขตคลองสาน เน้นย้ำทุกขั้นตอนความปลอดภัยต้องมาก่อน มั่นใจเมื่อโครงการแล้วเสร็จช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนแบบวันสต็อปเซอร์วิส

วันนี้ (19 ก.พ. 67) เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยมีนายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ ณ โครงการก่อสร้างศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
.
นายอนุทิน  กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยว่า เนื่องจากที่ทำการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระจายอยู่หลายพื้นที่ ประกอบกับอาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ อีกทั้งยังประสบปัญหาความแออัดของอาคารสถานที่ จึงมีความจำเป็นต้องย้ายที่ทำการและส่วนราชการในสังกัดให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน โดยได้พิจารณาที่ดินราชพัสดุตั้งอยู่ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย
.
อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ได้กำหนดที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก (ย.8)มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่เขตเมืองชั้นในที่มีการส่งเสริมและดำรงรักษาทัศนียภาพและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งที่ดินประเภทนี้ ห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานที่มีพื้นที่ประกอบการเกิน 1,000 ตร.ม. แต่การก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทย ถือเป็นการใช้ประโยชน์เพื่อกิจการของรัฐ ไม่ใช่การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อก่อสร้างสำนักงานทั่วไป มีที่ตั้งไม่ไกลจากสถานที่สำคัญของหน่วยงานภาครัฐ และมีความสะดวกสบายในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียว รถไฟฟ้าสายสีทอง รถโดยสารประจำทาง และเรือโดยสาร นอกจากนี้ พื้นที่ก่อสร้างตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะทำให้อาคารศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยมีความสง่างาม และมีทัศนียภาพที่สวยงาม
.
นายอนุทิน กล่าวว่า ปัจจุบัน โครงการฯ ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 28.54 % และมีแผนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2570 โดยคาดว่าหากการก่อสร้างโครงการศูนย์ราชการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้น จะช่วยทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) เพิ่มศักยภาพในการบริการประชาชนได้มากขึ้น นอกเหนือจากการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ และช่วยให้สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของหน่วยงานต่าง ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
.
รมว.มหาดไทย ได้ขอบคุณและชื่นชมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเท และมีการบูรณาการร่วมงานกันเป็นอย่างดี โดยได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติว่า ยึดหลักความปลอดภัยเป็นที่ตั้ง (Safety First) ที่สำคัญหากมีปัญหาหรืออุปสรรคเกิดขึ้น ขอให้ทุกฝ่ายใส่ใจกับปัญหาที่เกิดขึ้น แม้เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยก็อยากให้ทุก ๆ คนได้มีส่วนร่วมช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อทำให้การก่อสร้างสำเร็จตามเป้าหมาย โดยจากการรับฟังการบรรยายภาพรวมและการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง ภาพรวมการก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการแต่อย่างใด
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่  253/2567
วันที่ 19 ก.พ. 67