ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

รองเลขาธิการสหประชาชาติ ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย “พันธมิตร ขับเคลื่อน SDGs” 76 จังหวัด

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับรองเลขาธิการสหประชาชาติ และผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณกระทรวงมหาดไทยที่ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ในทุกมิติกับองค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (19 ก.พ. 67) เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ คุณอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด (Ms. Amina J. Mohammed) รองเลขาธิการสหประชาชาติ คุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าแสดงความขอบคุณในความร่วมมือและหารือข้อราชการ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ดร.ศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นางประเสริฐสุข เพฑูรย์สิทธิชัย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชยชัย แสงอินทร์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต้อนรับคุณอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด (Ms. Amina J. Mohammed) รองเลขาธิการสหประชาชาติ คุณกีต้า ซับบระวาล (Ms. Gita Sabharwal)  ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะฯ และร่วมหารือข้อราชการในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs พร้อมกล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้จับมือทำงานร่วมกับองค์การสหประชาชาติอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับพื้นที่ซึ่งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับท่านนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ร่วมเป็นภาคีในการขับเคลื่อนโลกให้บรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการรีไซเคิลขยะ การบริหารจัดการขยะ นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังให้ความสำคัญกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลภาวะ การใช้พลังงานสะอาด เช่น โซลาเซลล์เพื่อสร้างรายได้ ซึ่งมีตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จในระดับจังหวัด อาทิ จังหวัดสุพรรณบุรีที่ผลิตพลังงานจากขยะ และจังหวัดสกลนครที่ใช้พลังงานจากโซลาเซลล์ผลิตน้ำดื่ม อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังประสบปัญหาเกี่ยวกับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ซึ่งเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ จากการเผาไหม้ทางการเกษตร ดังนั้น ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจจึงต้องร่วมมือกันในการรณรงค์ส่งเสริมความรับชอบต่อสิ่งแวดล้อม

"กระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปปฏิบัติในเชิงพื้นที่ (SDG Localization) ให้บรรลุผลสำเร็จ เพื่อมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในทุกมิติ และเป็นตัวอย่างที่ดีในระดับภูมิภาค และระดับโลกต่อไป" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย

คุณอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด รองเลขาธิการสหประชาชาติ กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมและหารือข้อราชการร่วมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีร่วมกับองค์การสหประชาชาติ ในประเด็นด้านการขับเคลื่อนความยั่งยืน (Sustainability) มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งการเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่ และมีจังหวัดนำร่องในการนำ SDGs ไปปฏิบัติเชิงพื้นที่ โดยสหประชาชาติยินดีที่จะทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการปัญหามลภาวะซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในระดับโลก ณ ขณะนี้ ทั้งในแง่การให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ และการจัดทำโครงการนำร่องในระดับพื้นที่

นอกจากนั้น องค์การสหประชาชาติมีความยินดีที่กระทรวงมหาดไทยประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ โดยเฉพาะเรื่องการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่ประสบความสำเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างในระดับโลกได้ ตัวอย่างที่สำคัญ เช่น โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล (MOI’s Recyclable Waste Bank) และโครงการแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion)

ทั้งนี้ ภายหลังจากเสร็จสิ้นการหารือฯ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้นำคุณอามีนา เจ โมฮัมเหม็ด รองเลขาธิการสหประชาชาติ พร้อมด้วย คุณกีต้า ซับบระวาล ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย และคณะ เยี่ยมชมนิทรรศการแฟชั่นผ้าไทยของศูนย์การเรียนรู้ขวัญตา (Khwanta Learning Center) จังหวัดหนองบัวลำภู ตามพระดำริแฟชั่นที่ยั่งยืน (Sustainable Fashion) และนิทรรศการความสำเร็จของการคัดแยกขยะ ผ่านตัวอย่างความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู จังหวัดลพบุรี ในด้านการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน และธนาคารขยะของกระทรวงมหาดไทย โดยมีการสาธิตวิธีการชั่งขยะขายในชุมชน บริเวณโถงชั้น 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย

#UNThailand #17SDGsแค่นี้เราทำได้
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SustainableFashion #ผ้าไทยใส่สนุก
#ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 252/2567
วันที่ 19 ก.พ. 67