ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 มอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 เน้นย้ำ "นักปกครองต้องเป็นผู้ให้บริการรับใช้ประชาชน ไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจบาตรใหญ่เหนือประชาชน" มุ่งมั่นทำงานด้วยหลัก "ธรรมาภิบาล" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทำให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถ

วันนี้ (9 ก.พ. 67) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะ และโล่รางวัลเรียนดี หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 โดยมี นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอนันต์ ดนตรี รองปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายสุรศักดิ์ บุญเพิ่ม อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัว นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายนิรันดร์ มูลธิดา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นางวัชรี มากหวาน ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คณาจารย์ประจำหลักสูตร และนักศึกษาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 รวมจำนวน 160 คน ร่วมพิธี

นายอนุทิน กล่าวว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หรือ นปส. เป็นหลักสูตรที่กระทรวงมหาดไทยภาคภูมิใจ เพราะเป็นหลักสูตรเก่าแก่ที่ส่งเสริมให้ข้าราชการได้มีความพร้อมในการเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือเรียกได้ว่าเป็น "นักปกครองที่ดี" ซึ่งคำว่า "ปกครอง" มีความหมายที่กว้างกว่า "การบริหาร" ที่มีนัยว่ามนุษย์เราอาจบริหารสิ่งต่าง ๆ รวมถึงผู้คนได้ด้วยการมีทักษะการจัดการที่ดี แต่คำว่า "ปกครอง" มีความหมายถึงการใช้อำนาจด้วย ผู้ปกครองจึงต้องไม่เพียงแต่มีทักษะที่จำเป็นต่อการบริหารเท่านั้น แต่ต้องไม่ขาดคุณธรรม จริยธรรม ความเมตตากรุณา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของผู้นำในการใช้อำนาจที่ได้รับมาด้วย

"ในยุคปัจจุบันเมื่อเราเรียกตัวเองว่า "นักปกครอง" หรือมีใครมาเรียกเราว่านักปกครอง สิ่งที่จะต้องพึงตระหนักอยู่เสมอก็คือ การใช้อำนาจต้องเป็นไปด้วย "การบริการ" มีความเป็น "ผู้รับใช้" อยู่เสมอ ไม่ใช่เป็นผู้มีอำนาจบาตรใหญ่เหนือประชาชน หรือใช้อำนาจที่มีนั้นกดขี่ข่มเหงผู้ใต้บังคับบัญชา โดยทัศนคติของ "นักปกครอง" จะต้องเป็นทัศนคติของผู้มีความเป็น "มืออาชีพ" ไม่ใช่ผู้สวมหัวโขนให้ใครมาก้มหัวกราบไหว้ ต้องเป็นผู้ที่พร้อมจะน้อมตนเพื่อรับใช้ว่าประชาชนมีความต้องการอะไร ลูกน้องของเราขาดเหลืออะไรหรือไม่ แล้วเป็นผู้เติมเต็มสิ่งที่ขาดตกบกพร่องไปให้เขา ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ประสบการณ์ เครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน หรือสวัสดิการในการดำรงชีพ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใต้การปกครองนั้น ได้รับการสนับสนุนให้เจริญเติบโต และมีพัฒนาการได้อย่างเต็มศักยภาพ" นายอนุทิน กล่าว

นายอนุทิน กล่าวในช่วงท้ายว่า หลักสูตรนักปกครองระดับสูงที่ผู้รับการศึกษาได้ผ่านการอบรมมาอย่างสมบูรณ์แล้วนี้ จะสร้างนักปกครองรุ่นใหม่ที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติของผู้นำและผู้รับใช้ และขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81 ทุกคน และขอให้ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับหน่วยงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี ขอให้มีความสุขกับการทำงานและต่อยอดพัฒนาการโดย "ยึดหลักธรรมาภิบาล" และ "ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง" มุ่งมั่นในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

ด้าน นายโชตินรินทร์ กล่าวว่า การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของกระทรวงมหาดไทย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้การรับรอง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ วิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม เสียสละ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารระดับกลางที่มีความอาวุโสในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสังกัดหน่วยงานที่ร่วมทำงานเชิงบูรณาการกับกระทรวงมหาดไทย ใช้เวลาศึกษาอบรม รวม 10 สัปดาห์ มีผู้เข้ารับการอบรม 2 รุ่น (รุ่นที่ 80 และรุ่นที่ 81) รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อันทรงคุณค่าให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่  198/2567
วันที่ 9 ก.พ. 2567