ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 446/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567

กระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งที่ 446/2567 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 

เอกสารประกอบ

คำสั่ง มท ที่ 446.PDF