ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

“อนุทิน”มอบส่วนราชการ หน่วยงานสังกัดมหาดไทย ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ เตรียมความพร้อมพิธีมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ พร้อมกำชับขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสร้างจิตสำนึกภูมิใจในชาติไทย ปราบทุจริต จัดระเบียบสังคม ยึดประโยชน์ประชาชนเป้าหมายสูงสุด

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า วันนี้ (5 ก.พ. 67) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.มหาดไทย ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รมว.มหาดไทย โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย  นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย นายเกรียง นายเกรียง กัลป์ตินันท์ ร่วมให้นโยบาย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  และผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม

ในช่วงเริ่มการประชุม รมว.มหาดไทยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกระดับของส่วนราชการ หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงที่ได้ร่วมกันทำงานอย่างเป็นทีมจนสามารถขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รมว.มหาดไทยจนเกิดเป็นรูปธรรม และจากการลงพื้นที่พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจ จากนั้นได้มอบนโยบายเพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยร่วมผลักดันขับเคลื่อนในระยะต่อไป โดยยึดประโยชน์ประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด

นายอนุทิน กล่าวว่า  เนื่องจาก ปี 2567 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงมหาดไทยร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายจัดเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างสมบูรณ์ สมพระเกียรติ และมีความหมาย เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้ความสำคัญในการดำเนินการจัดพระราชพิธีฯ  ตั้งแต่การประดับตราสัญลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ ส่วนราชการ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสร้างการรับรู้ความเข้าใจอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพื่อทำให้พระราชพิธีฯ มีความศักดิ์สิทธิ์ เกิดความภาคภูมิใจ เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เช่น การจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ ต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมด้วยความพร้อมเพรียง

พร้อมกันนี้ ขอเน้นย้ำในเรื่องของการการสร้างจิตสำนักประชาชนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสอนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม รวมถึงการสอบคัดเลือกข้าราชกานของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการบรรจุเรื่องราวเหล่านี้ในกระบวนการสอบคัดเลือก

นายอนุทิน กล่าวว่า อีกเรื่องสำคัญคือการปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น กระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่การรับบุคลากรเข้าทำงาน การบรรจุ แต่งตั้งทุกระดับ ต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวงมหาดไทย "ประกาศสงครามกับการซื้อขายตำแหน่ง" การบรรจุข้าราชการ และคัดเลือกบุคลากร เจ้าหน้าที่ ต้องพิจารณาความสามารถ ทัศนคติ จิตสำนึกความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และรู้คุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นตนเองให้เป็นมาตรฐานว่า คนกระทรวงมหาดไทย จะต้องมีทั้งความรู้ความสามารถ มีประสิทธิภาพ และความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ตั้ง

“ผมขอให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยทุกท่านมีเจตนารมณ์ในการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำยึดการใช้ระบบคุณธรรมในการปฏิบัติราชการ มีความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ ไม่หวั่นไหวกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ผมจะสนับสนุนการทำงานของข้าราชการที่ยืนหยัดทำงานในสิ่งที่ถูกต้อง” นายอนุทิน กล่าว 

รมว.มหาดไทย กล่าวว่า อีกนโยบายที่ยังต้องเน้นหนักให้ความสำคัญขับเคลื่อนต่อเนื่องคือ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ การจัดระเบียบสังคม ขอให้ทุกหน่วยงานให้ประสานงานด้านการข่าวกันอย่างเข้มข้น ระหว่างหน่วยงานทั้งในพื้นที่และส่วนกลางต่อไปนะครับ สถานบันเทิงต้อง "ไม่มีเด็ก ไม่มีปืน ไม่มียาเสพติด " และปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อเป้าหมายสำคัญ คือสังคมปลอดภัย ทางด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ให้ยึดเป้าหมายหลักคือการช่วยลดความเดือดร้อนให้ประชาชนทั้งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในฐานะลูกหนี้และเจ้าหนี้  ซึ่งต้องขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ทำให้ภารกิจนี้ดำเนินไปได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการจัดโครงการตลาดนัดแก้หนี้ ซึ่งเป็นช่องทางให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหา

ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนพลังงานสะอาด น้ำสะอาด และอากาศสะอาด  ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้ง Solar Cell / Solar Rooftop หรือการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในหน่วยงานราชการ ในเรื่องน้ำสะอาด ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบประปา ให้สามารถผลิตน้ำประปาสะอาดดื่มได้ ควบคู่กับการให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดมลพิษจากแหล่งกำเนิด และขอให้เตรียมพร้อมรับกับปัญหาภัยแล้งที่ปีนี้คาดว่าสถานการณ์จะแล้งมากกว่าปีที่ผ่านมา

รมว.มหาดไทย เน้นย้ำในช่วงท้ายให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณปี 2567 และ 2568 อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากทั้ง 2 ปีมีช่วงการใช้จ่ายที่ทับซ้อนกันอยู่ เป็นเม็ดเงินงบประมาณจำนวนสูง หากมีการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพจะสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อระบบเศรษฐกิจประเทศและส่งผลต่อเนื่องไปถึงปี 2569 ได้

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หลังจาก รมว.มหาดไทย มอบนโยบายแล้ว ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้การรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของ รมว.มหาดไทยในประเด็นต่าง อาทิ  การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การดำเนินมาตรการช่วยบรรเทาค่าครองชีพให้ประชาชน  การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย ในช่วงวันตรุษจีน 2567 การลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันของทุกส่วนราชการ (Solar Rooftop, EV)เป็นต้น

โฆษกกระทรวงมหาดไทย 
วันที่ 5 ก.พ. 2567