ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

มท.1 จับมือภริยา เปิดประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรภาคเหนือ ภายใต้แนวคิด Carbon Neutral Event "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" เน้นย้ำ แม่บ้านมหาดไทยเป็น “ลมใต้ปีก” ของชาวมหาดไทย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน

วันนี้ (1 ก.พ. 67) เวลา 13.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยคุณธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสมาคมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 พื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Carbon Neutral Event "ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที" ระหว่างวันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการในตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดิน นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางดนิตา สมจิตต์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิษณุโลก คณะอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คณะที่ปรึกษานายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานแม่บ้านมหาดไทยและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ภาคเหนือจาก 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี รวม 372 คน ร่วมกิจกรรม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอขอบคุณนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ที่ให้เกียรติเชิญตนมาร่วมพบปะกับผู้ว่าราชการจังหวัดและประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภาคเหนือในวันนี้ ซึ่งตั้งแต่ที่ตนได้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทุกท่านได้แสดงให้เห็นแล้วว่าหลังบ้านของชาวมหาดไทยมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี เสมือน "ลมใต้ปีก" ให้กับผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ช่วยทำให้พี่น้องชาวมหาดไทยมีภาพลักษณ์ที่สง่างาม เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้นำของพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับพี่น้องประชาชน ตลอดจนทำประโยชน์ให้กับบ้านเมือง สังคม เศรษฐกิจ ด้วยความรับผิดชอบดูแลหน้าบ้านของชาวมหาดไทยให้ทำงานได้อย่างสุขใจ แบบไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลัง ซึ่งแม่บ้านมหาดไทยในฐานะผู้สนับสนุนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ถือเป็นหลังบ้านที่เข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญทำให้งานของพี่น้องชาวมหาดไทยสำเร็จบรรลุผล

"ภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข คือ การทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบสังคม การปราบปรามยาเสพติด จัดระเบียบสถานบริการและสถานประกอบการ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และในด้านอื่น ๆ ตลอดจนถึงการสร้างสะพานให้กับเด็กนักเรียน ได้ทำหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ที่เดือดร้อน ซึ่งทั้งหมดทุกท่านได้ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งเหล่านี้เป็นอานิสงค์ที่เกิดกับพี่น้องประชาชน นับว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่อย่างยิ่งกับตัวท่านและครอบครัว ทำให้ภาคภูมิใจได้ว่าทุกท่านได้ทำหน้าที่ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กำหนดให้พันธกิจของกระทรวงมหาดไทย คือ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ซึ่งการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจรเป็นการหล่อหลอมสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว ด้วยจิตใจมุ่งมั่น เตรียมความพร้อมในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน พร้อมจะสนับสนุนทุกภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เพราะภารกิจของเราเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวอีกว่า แม่บ้านมหาดไทยก็เป็นผู้นำในพื้นที่ร่วมกับเหล่าผู้นำในพื้นที่ ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทุกคนจะต้องร่วมกันทำให้ทุกอย่างสำเร็จ ถ้าเราเชื่อใจหรือ Trust กัน ใช้สติปัญญา คุณงามความดี ศักดิ์ศรีมหาดไทย คนดีต้องเกรงใจ คนไม่ดีต้องยำเกรง ซึ่งถ้าหากพวกเราสื่อสารกันได้จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนแบบยกกำลัง 2 อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่อยากจะให้ทุกคนช่วยผลักดัน คือ การน้อมนำพระราชดำริฯ สู่การปฏิบัติ พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การรักษาสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะ การช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยลดโลกร้อน ขับเคลื่อน Bio-Circular-Green Economy (BCG) การมีน้ำดื่มที่สะอาด เมืองปลอดภัย คนในชุมชนมีภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ซึ่งวันนี้เราทุกคนทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ชาวต่างชาติอยากเข้ามาลงทุน พร้อมกันนี้เราทุกคนยังมีหน้าที่ในการธำรงไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้วยการรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ทำให้คนในชาติมีความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้บทบาทของกระทรวงมหาดไทยยังเป็นกลไกที่สำคัญในการผลักดัน Soft Power ผ่านการรณรงค์โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จึงขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมงานชาวมหาดไทยได้ทำงานอย่างเต็มที่ ได้มีโอกาสสร้างบุญกุศล อันเป็นความภาคภูมิใจของทุกท่านที่ช่วยกันทำให้สังคมเรามีความสงบสุข ขอให้ทุกท่านร่วมกันขับเคลื่อนไปด้วยความเป็น Partnership ของชาวมหาดไทยด้วยความมุ่งมั่นในการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อย่างอุดมสมบูรณ์พูนสุข" ต่อไป

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้เมตตามาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร ครั้งที่ 2 เพื่อมาพบปะพูดคุยกับประธานแม่บ้านมหาดไทยพื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 17 จังหวัดในวันนี้ ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและกำลังใจให้กับประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้เป็นภาคีเครือข่ายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอ ทำภารกิจ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ให้กับประชาชนในพื้นที่ของเรา ซึ่งการจัดประชุมแม่บ้านมหาดไทยสัญจร สมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้กำหนดจัดประชุมเป็น 4 ภาค ภาคละ 2 วัน 1 คืน สำหรับพื้นที่ภาคเหนือเป็นการประชุมครั้งที่ 2 มีภารกิจสำคัญนอกเหนือจากการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทั้งการคัดแยกขยะ การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนรณรงค์ส่งเสริมโครงการผ้าไทยใส่สนุก และสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตที่ดี การดูแลแม่และเด็กให้เติบโตมีสุขพลานามัยที่สมบูรณ์ รวมทั้งเป็น "เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ใจ" ของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอทุกพื้นที่ ซึ่งวันนี้ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และอำเภอ จำนวน 3,312 คน เข้าร่วมที่ห้องประชุม 372 คน เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ 2,940 คน เพื่อมารับฟังการมอบนโยบายให้กับแม่บ้านมหาดไทยทุกพื้นที่ได้ขับเคลื่อนงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุขอย่างยั่งยืน

#WorldSoilDay #วันดินโลก 
#UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI 
#กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#SoilandWaterasourceoflife 
#SustainableSoilandWaterforbetterlife
#ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน  
#SDGsforAll #ChangeforGood

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่   154 /2567
วันที่ 1 ก.พ. 2567