ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 31 มกราคม 2567

มท.1 ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในด้านการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจุดผ่านแดน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันนี้ (31 ม.ค. 67) ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายฮุน ซาเรือน (H.E. Mr. Hun Saroeun) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือในด้านการจัดการภัยพิบัติ การบริหารจุดผ่านแดน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมี พลเอกเกรียงไกร ศรีรักษ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง กระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวต้อนรับเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และคณะ ที่มาเข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการจัดการภัยพิบัติ เช่น การลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติ และการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน ด้านการบริหารจุดผ่านแดน เช่น การเปิดด่าน การยกระดับด่าน และด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริเวณจุดผ่านแดน พร้อมกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมจะสนับสนุนความร่วมมือกับกัมพูชาอย่างเต็มกำลังและต่อเนื่อง และกระทรวงมหาดไทยยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับกัมพูชาด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งยินดีที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนในมิติความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

นายฮุน ซาเรือน (H.E. Mr. Hun Saroeun) เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีกับกัมพูชาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านความมั่นคงมาโดยตลอด โดยเฉพาะด้านการจัดการภัยพิบัติ และการบริหารจุดผ่านแดน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง โดยในวันที่ 8 ก.พ. 2567 รัฐมนตรีอาวุโสและรองประธานคนที่ 1 ของคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ (The National Committee for Disaster Management - NCOM) ราชอาณาจักรกัมพูซา มีความประสงค์ขอเข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และขยายความร่วมมือทวิภาคีจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในสาขาความร่วมมือด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดของจังหวัดที่ติดชายแดนกัมพูชาได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอยู่แล้ว โดยมีกลไกการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดไทย – กัมพูชา เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือต่าง ๆ และกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงให้บรรลุผลสำเร็จ โดยตนได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติ และกระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับและการจัดการภัยพิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยต่อไป พร้อมทั้งยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวก ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่  149/2567
วันที่ 31 ม.ค. 67