ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 31 มกราคม 2567

นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน รับสัญญาบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (31 ม.ค. 67) เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองกระทรวงมหาดไทย นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วยนายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้ารับสัญญาบัตรยศกองอาสารักษาดินแดน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี ผู้บังคับบัญชากองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ร่วมในพิธี

โอกาสนี้ นายกองใหญ่ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ถวายธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายความเคารพ  จากนั้น นายกองเอก อรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน อ่านประกาศพระบรมราชโองการ จบแล้ว นายกองใหญ่ อนุทิน  ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และนายกองเอก ชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เข้ารับสัญญาบัตรยศกองอาสารักษาดินแดนเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จพิธี

"นายกองใหญ่" เป็นยศลำดับสูงสุดของกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติยศและเครื่องแบบผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ได้รับการประดับยศ "นายกองใหญ่" และสำหรับผู้บังคับบัญชากองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน ในระดับต่าง ๆ ตามลำดับยศนั้น ประกอบด้วย นายกองเอก นายกองโท นายกองตรี นายหมวดเอก นายหมวดโท นายหมวดตรี นอกจากนี้ สำหรับชั้นยศ นายหมู่ใหญ่ นายหมู่เอก นายหมู่โท และนายหมู่ตรี เป็นเจ้าหน้าที่กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน

"สำหรับภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน กระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทำของข้าศึก 2) ทำหน้าที่ตรวจรักษาความสงบในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ 3) รักษาสถานที่สำคัญและการคมนาคม 4) ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว 5) ทำความช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกำลังของข้าศึก และ 6) เป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น นอกจากนี้ กองอาสารักษาดินแดน ยังปฏิบัติภารกิจในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม และความมั่นคงของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย คือ 1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันหลักของชาติ 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 3. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4. การจัดระเบียบสังคม 5. การป้องกันปราบปรามการลักลอบเล่นการพนัน 6. การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้ 7. การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ 8. การรักษาความปลอดภัยพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบ 9. การรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 10. การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย"

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 147/2567
วันที่ 31 ม.ค. 2567