ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 17 มกราคม 2567

มท.1 ให้การต้อนรับประธานหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) และคณะกรรมการบริหารของหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือด้านการประสานความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

วันนี้ (17 ม.ค. 67) เวลา 11.00 น. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับนายซูซีล กูมาร์ ดาห์นูก้า (Mr. Sushil Kumar Dhanuka) ประธานหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) และคณะกรรมการบริหารของหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) เข้าเยี่ยมคารวะ และร่วมหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) โดยมี นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางมณฑ์หทัย รัตนนุพงค์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการข่าว กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ ผู้แทนสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับ และหารือข้อราชการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารฯ ชุดใหม่ของหอการค้าอินเดีย - ไทย โดยเชื่อมั่นว่าภายใต้การบริหารของคณะกรรมบริหารชุดนี้ จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจของไทย และอินเดียได้เป็นอย่างดี ผ่านการสร้างความเชื่อมโยงกลไกภาคีเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยความยินดีที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนในมิติความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย เช่น ความมั่นคง การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและไทยให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

นายซูซีล กูมาร์ ดาห์นูก้า (Mr. Sushil Kumar Dhanuka) ประธานหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) กล่าวว่า ตนและคณะกรรมการบริหารของหอการค้าอินเดีย – ไทย รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีกับหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอด

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทยมีกลไกในระดับพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน               คือ กลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ทั้งในระดับกลุ่มจังหวัด และระดับจังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพทางด้านการแข่งขันของพื้นที่ ประสานความร่วมมือของภาครัฐทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการดำเนินงานร่วมกับภาคเอกชน ตลอดจนแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและลดอุปสรรคทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สามารถสร้างรายได้ และกระจายความเจริญสู่ชุมชนท้องถิ่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน โดยหากหอการค้าอินเดีย - ไทย (India - Thai Chamber) ประสบปัญหาในเรื่องการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทยยินดีอย่างยิ่งที่จะช่วยประสานงาน และอำนวยความสะดวก ตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศมั่นคงและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 76/2567
วันที่ 17 ม.ค. 2567