ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 11 มกราคม 2567

มท.1 ประชุมมอบนโยบายผู้ว่าฯ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 และภาคเหนือ ตอนบน 2 เน้นย้ำ แก้ไขปัญหาเชิงรุก ทั้งปัญหายาเสพติด หนี้นอกระบบ อาวุธปืน และสถานบันเทิงที่ปล่อยปละละเลยให้เด็กและเยาวชนเข้าใช้บริการ หากพบการกระทำผิดกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเข้มงวด ไม่มีละเว้น
.
วันนี้ (11 ม.ค. 67) ที่ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) โดยมีนายชยุต ภุมมะกาญจนะ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายศุภชัย ใจสมุทร ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงบประมาณ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5, 13 และ 16 เข้าการร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) 
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า เขตตรวจราชการที่ 5, 13 และ 16 ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 2 เป็นกลุ่มจังหวัดที่มีการบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ สำหรับประเด็นที่ขอเน้นย้ำและกำชับให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ร่วมกันขับเคลื่อนประการแรก คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่เป็นปัญหาในการฉุดรั้งการพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าของประเทศระดับสากล จึงขอให้ช่วยกันเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน มุ่งเน้นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่อย่างจริงจัง รวมทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกรณีสถานบันเทิงที่ปล่อยปละละเลยให้มีการเสพและขายยาเสพติดในสถานประกอบการต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่มีละเว้น ประการต่อมา คือ เรื่องของการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอำเภอ ผู้กำกับการ  ได้ร่วมด้วยช่วยกันนำลูกหนี้มาเข้าสู่ระบบลงทะเบียนหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะนำไปสู่การไกล่เกลี่ยหนี้ แต่สิ่งที่มุ่งเน้น คือ มิให้มีการข่มเหงรังแกกัน ทั้งระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้ และประการสุดท้าย คือ ในเรื่องของแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปัญหาภัยแล้ง รวมไปถึงการเข้าถึงน้ำประปาดื่มได้ การพัฒนาแหล่งพลังงานสีเขียว การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มีอากาศที่สะอาด ระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัย และขอให้เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานการบริการที่มีความเท่าเทียม และการพัฒนาระบบผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ด้วย

“ตนขอเน้นย้ำให้ท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดดำเนินการจัดระเบียบสังคมให้มีความเข้มงวดในทุกจังหวัดด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อความเป็นเอกภาพและการขับเคลื่อนงานร่วมกัน โดยมี 3 สิ่งที่ตนให้ความสำคัญคือ ยาเสพติด อาวุธร้ายแรง และการเข้มงวดในการที่เด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเข้าไปในสถานบันเทิง” นายอนุทินฯ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อย่าได้เกรงใจหากจะมีการปรึกษาหารือกับผู้บริหารระดับสูงรวมถึงตนด้วย และขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านได้ติดตามข่าวสารและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยอย่างสม่ำเสมอ เพราะคือสิ่งที่สะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ขอให้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน