ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 11 มกราคม 2567

มท.1 ชื่นชมกิจกรรมสภานักเรียน ระดับประเทศ เน้นย้ำ ส่งเสริมการเรียนรู้วิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ชาติไทยและท้องถิ่น เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพและมีคุณธรรมอย่างยั่งยืน

วันนี้ (11 ม.ค. 67) นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบถึงการจัดอบรมสัมมนาสภานักเรียน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “สภานักเรียน สพฐ. สานต่อแนวคิดที่สร้างสรรค์ เรียนรู้อย่างเท่าทัน มุ่งมั่นพัฒนาประชาธิปไตย” ซึ่งมีตัวแทนสภานักเรียนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจากทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสัมมนาและระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมนำเสนอข้อคิดเห็นของสภานักเรียนระดับประเทศต่อรัฐบาลในวันเด็กแห่งชาติ 13 มกราคม 2567 นี้

นางสาวไตรศุลีฯ กล่าวว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับตัวแทนสภานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากสภานักเรียนโรงเรียนในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการคัดเลือกด้วยกระบวนการประชาธิปไตยที่ถือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานของการเป็นพลเมืองที่ดี และขอขอบคุณคณะทำงานขับเคลื่อนสภานักเรียน ระดับประเทศ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์และขับเคลื่อนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายที่เคยมอบไว้ในการตรวจเยี่ยมกระทรวงศึกษาธิการ คือ กระทรวงในการกำกับทั้ง 4 กระทรวง อันได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน มีเจตนารมณ์และภารกิจร่วมกันในการพัฒนาคนและพัฒนาชาติ ซึ่งความมีคุณภาพของคน ไม่ใช่เพียงมีความรู้ความสามารถ มีงานทำ มีรายได้เท่านั้น แต่ "ต้องมีคุณภาพครบวงจร" ด้วยการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี มีจริยธรรม มีจิตสำนึกรักชาติ มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย มีความจงรักภักดีต่อสถาบันสำคัญของชาติ 
.
นางสาวไตรศุลีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยังได้สนับสนุนให้กิจกรรมสภานักเรียนเป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้พื้นฐานที่จะสร้างคนที่มีคุณภาพ สร้างคนดีของสังคม ที่ต้องมีการส่งเสริมและระดมความเห็นเกี่ยวกับความภูมิใจในประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และหน้าที่พลเมือง ภาคภูมิใจที่ประเทศไทยเรามีประวัติศาสตร์ เรารู้รากเหง้า วัฒนธรรมค่านิยมที่ดี  เรียนรู้การเป็นพลเมืองที่ดี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เคารพผู้อื่น เคารพกติกา นั่นคือ การเคารพกฎหมายของบ้านเมือง รวมถึงเป็นเวทีสะท้อนความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ ปกป้องคุ้มครองสุขภาพกาย ใจ ของเพื่อนนักเรียน มายังสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จังหวัด และระดับรัฐบาล  โดยผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูง ยินดีให้การสนับสนุนบทบาทของสภานักเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพ มีความพร้อม และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกได้อย่างยั่งยืน
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 43/2567
วันที่ 11 ม.ค. 2567