ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 27 ธันวาคม 2566

มท.1 เปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 เน้นย้ำ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดดำเนินการ 3 มาตรการคุมเข้ม เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกในการสัญจร เพื่อยกระดับการป้องกันและลดอุบัติเหตุให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (27 ธ.ค. 66) เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจเอก สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และสื่อมวลชน ร่วมประชุม โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ (Webex) ไปยังศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในโอกาสของการเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ในวันนี้ ขอให้พวกเราช่วยกันรณรงค์และป้องกันให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและนักท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยสูงสุด รัฐบาลมีความห่วงใยและไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีนโยบายให้หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนารวมถึงท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และที่ผ่านมาช่วงเทศกาลปีใหม่มักมีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าปกติ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงเป็นเหตุผลที่พวกเราทุกคนจะต้องมีการทำงานร่วมเป็นทีมเดียวกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อทำให้การลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ได้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

“กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดตั้ง "ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567" เพื่อให้การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ การลดการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด โดยให้ทุกหน่วยงาน จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำแผนบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีสถานบริการ สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งในวันนี้เรามีการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เป็นงานที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันในหลายภาคส่วน ก็ขอให้คณะกรรมการทุกท่านได้ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อจะได้นำไปกำหนดมาตรการและแนวทางต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลตั้งเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในการเดินทางอย่างสูงสุด ช่วยกันทำให้เทศกาลปีใหม่ของทุกปีเป็น “เทศกาลแห่งความสุขและความอบอุ่น” ทำให้คนไทยทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัว เพื่อนสนิทมิตรสหาย ด้วยความรื่นเริง สบายใจ และปราศจากเหตุอันตราย ซึ่งทั้งหมดนี้เราทุกคนสามารถป้องกันได้หากพวกเราช่วยกัน” นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า อุบัติเหตุส่วนใหญ่มาจาก “การดื่มแล้วขับ” เพราะสุราสิ่งมึนเมาทำให้เรามีสติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หากเราทุกคนช่วยกันรณรงค์ให้ “คนขับยานพาหนะต้องไม่ดื่ม” อุบัติเหตุที่ส่งผลต่อชีวิตและทรัพย์สินก็จะลดลงและไม่เกิดขึ้น ซึ่งเป้าหมายของเรา คือ ต้องไม่มีการสูญเสีย จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด ใช้ความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด CEO บูรณาการกับภาคีเครือข่าย ตำรวจ ทหาร แพทย์ และประชาชนจิตอาสา ทำงานด้วยความเข้มงวดอย่างเต็มที่และช่วยกันรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการเดินทางให้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย เพราะชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้การดูแลเอาใจใส่ของพวกเรา หากมีการดื่มแล้วขับหรือฝ่าฝืนกฎหมายต้องดำเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง โดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ภายใต้การนำของผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศ ให้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดในทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน อย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความตระหนัก มีน้ำใจ และมีวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนที่ดี การบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ของทุกหน่วยงาน ตลอดจนภาคีเครือข่าย อาสาสมัคร จิตอาสา องค์กร มูลนิธิ และภาคประชาสังคม จะเป็นพลังสำคัญที่ช่วยรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากอุบัติเหตุทางถนนได้ ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกท่านและขอให้เทศกาลปีใหม่ปีนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขและความปลอดภัยของทุกท่าน

“ขอให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 ดังนี้ 1) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เน้นการลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด ได้แก่ ดื่มแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งบูรณาการผู้กำกับการสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของพี่น้องประชาชน โดยเน้นตั้งจุดตรวจบริเวณจุดเสี่ยง หรือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความคล่องตัวของการเดินทาง 2) ให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดใช้มาตรการเชิงรุกในพื้นที่ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม และใช้กลไกด่านชุมชน/ด่านครอบครัวเพื่อเฝ้าระวังตรวจตราและตักเตือนผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน 3) ให้เตรียมความพร้อมการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ทั้งสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย ยานพาหนะ และระบบการสื่อสาร ให้พร้อมปฏิบัติงาน อีกทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบหากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินให้โทรหาสายด่วน 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือได้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง สุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท ในการดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ขอให้ทุกท่านมีความสุข ปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2567 นี้” นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#กระทรวงมหาดไทย
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,205/2566
วันที่ 27 ธ.ค. 2566