ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 14 ธันวาคม 2566

รอง นรม. อนุทิน เป็นประธานพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืน เน้นย้ำ "กิจการลูกเสือ" เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

วันนี้ (14 ธ.ค. 66) เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ประจำปี 2562 และเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2563 - 2564 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายสุเทพ  แก่งสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือไทย และบุคลากรทางการลูกเสือ ร่วมในพิธี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่บรรดาผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนทุกท่าน ทั้งนี้ "กิจการลูกเสือ" เป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีระเบียบวินัย สร้างความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปลูกจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเกื้อกูลและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่เสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

"หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บรรดาผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดี และเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวันนี้ จะได้ธำรงรักษาคุณความดีที่ได้ปฏิบัติมา และรวมพลังทุ่มเทการปฏิบัติภารกิจงานลูกเสือให้สัมฤทธิ์ผลดังเจตนารมณ์ตามคำปฏิญาณของลูกเสือ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนลูกเสือรุ่นหลัง และเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากท่านจะได้อุทิศตนโดยปฏิบัติภารกิจของลูกเสือให้เกิดผลสำเร็จอย่างดียิ่ง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยกย่องสรรเสริญแล้ว การได้รับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีและเหรียญลูกเสือยั่งยืนในวันนี้ จึงเป็นการประกาศคุณความดี และเป็นเกียรติประวัติสำหรับตนเองและวงศ์ตระกูลสืบไป" นายอนุทินฯ กล่าวเพิ่มเติม

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,148/2566
วันที่ 14 ธ.ค. 2566