ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 2 ธันวาคม 2566

กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566
.
วันนี้ (2 ธ.ค. 66) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 และประจำปี 2566 โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ซึ่งมีข้าราชการและข้าราชการบำนาญในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย เข้ารับพระราชททนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวว่า พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2565 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 และประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยได้มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีข้าราชการที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย รวมทั้งสิ้น 3,228 ราย โดยในพิธีครั้งนี้ เป็นพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายของข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกและชั้นมหาวชิรมงกุฎ และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนกลางที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกและชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย รวมทั้งสิ้น 323 ราย
.
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า สำหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือกและชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2,905 ราย กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในสถานที่ที่เหมาะสม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
.
กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,097/2566
วันที่ 2 ธ.ค. 2566
.
โดยสามารถดาวน์โหลดภาพบรรยากาศของพิธี และภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1JTuWtFrasUn5jO-h2rgfU7LhN4ScJ_dX?usp=drive_link