ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย เห็นชอบตั้ง 3 หน่วยงานใหม่ในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น “กรมท้องถิ่น” นำเสนอที่ประชุม ก.พ.ร. ต่อไป
.
วันนี้ (29 พ.ย. 66) ที่ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านบริหาร นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นางศิริเนตร กล้าหาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นางอรวรรณ คงธนขันติธร ที่ปรึกษาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ. ผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้ มีเรื่องสำคัญที่ที่ประชุมฯ ได้ลงมติเห็นชอบ จำนวน 2 เรื่อง เรื่องแรก การแบ่งส่วนราชการภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น และเรื่องที่ 2) คือ การเปลี่ยนชื่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็น “กรมท้องถิ่น”

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการของกระทรวงมหาดไทย ในครั้งนี้ จะมีขั้นตอนในกระบวนการขั้นต่อไป คือการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ซึ่งแนวทางดังกล่าวของกระทรวงมหาดไทยนี้ จะต้องผ่านคณะกรรมการในชุดนี้เห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป” นายอนุทินฯ กล่าว
.
ด้านนายนายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กล่าวว่า แนวทางการตั้งหน่วยงานใหม่ทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กองสาธารณสุขท้องถิ่น และกองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นนี้ เป็นภารกิจที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ในสมัยที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรงมหาดไทย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีจัดให้มีภารกิจงานในด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภารกิจด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งตนเห็นว่ามีความจำเป็นเพราะในสถานการณ์ปัจจุบัน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ มีการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง มีการจัดทำคาร์บอนเครดิต ซึ่งได้การรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ในส่วนของภารกิจในด้านสาธารณสุข จะต้องมีการรองรับภารกิจสำหรับการถ่ายโอน ภารกิจของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้งประเทศ 9,787 แห่ง สุดท้ายภารกิจด้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้มอบหมายให้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยว ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่   1,090/ 2566
วันที่ 29 พ.ย. 2566