ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566

มท.1 แถลงข่าว “แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ” ร่วมกับนายกรัฐมนตรี ยกเป็น “วาระแห่งชาติ” พร้อมเน้นย้ำ ลูกหนี้ทุกรายขอรับความช่วยเหลือที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และสำนักงานเขตได้ทุกแห่ง และไม่ต้องหวั่นเกรงผู้มีอิทธิพล โดยสามารถปรึกษาหรือแจ้งสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
.
วันนี้ (28 พ.ย. 66) เวลา 11.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงข่าวการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” ร่วมกับนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และพลตำรวจเอก ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โอกาสนี้ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมรับฟังการแถลงฯ
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยนำข้อสั่งการและแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบที่ได้กำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มาดำเนินการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยกลไกการทำงานและสรรพกำลังในแต่ละพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยที่มีความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรามั่นใจว่าด้วยความใกล้ชิดพี่น้องประชาชนของบุคคลเหล่านี้ จะเป็นจุดที่เราสามารถบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กระทรวงการคลัง ภายใต้การสนับสนุนของท่านนายกรัฐมนตรี ในการที่จะ “ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ” เพื่อคลายทุกข์ของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้นอกระบบให้เกิดผลสำเร็จ เป็นรูปธรรมตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลและเจตนารมณ์ของท่านนายกรัฐมนตรี

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงมหาดไทย จะทำงานร่วมกันทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยความร่วมมือกันระหว่างนายอำเภอและผู้กำกับสถานีตำรวจ โดยจะมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เข้าใจกระบวนการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน ตั้งแต่การช่วยเหลือลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาท การเฝ้าระวังและป้องกัน รวมถึงการปราบปรามผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ จะมีการประสานเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบไม่ซ้ำซ้อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจะร่วมกันดำเนินการในทุกภาคส่วนอย่างถูกต้อง โปร่งใส ให้ความเป็นธรรม และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทำให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลกันได้ โดยจะกำหนดแผนการดำเนินการ เป้าหมาย และตัวชี้วัด (KPIs) ให้ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
.
“กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหา “หนี้นอกระบบ” ไม่ว่าจะเป็นการถูกข่มขู่คุกคาม ถูกดูหมิ่น ในการทวงถามหนี้ ถูกกระทำโดยไม่เป็นธรรม หรือท่านที่มีความประสงค์จะปรับเปลี่ยน แก้ไขหนี้จากนอกระบบให้เป็นหนี้ในระบบ สามารถลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง โดยในส่วนของกรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่ง เพื่อที่กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน นำไปสู่การบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้แก่พี่น้องประชาชนทุกราย นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทย ยังคิดถึงลูกหนี้บางรายที่บางท่าน ยังมีความหวั่นเกรง ความเกรงกลัวผู้มีอิทธิพล กระทรวงมหาดไทยจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครองได้ออกไปทำการสำรวจด้วยตนเองด้วย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทยไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” นายอนุทินฯ กล่าวเน้นย้ำ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กราบขอบพระคุณท่านเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ที่ได้กรุณาสั่งการและให้แนวทางพวกเราไปปฏิบัติ ในเรื่องที่เป็นความสำคัญต่อพี่น้องประชาชน เรามั่นใจว่าการสนับสนุนของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลและความร่วมมือของพวกเราทุกคน จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบด้วยประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ
.
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,087/2566
วันที่ 28 พ.ย. 2566