ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 มท.1 มอบโล่รางวัลเกียรติยศด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น-นครสวรรค์-ยะลา โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมย้ำความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค

วันนี้ (16 พ.ย. 66) เวลา 10.45 น. ที่ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาลศิริราช นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบโล่รางวัลเกียรติยศของกระทรวงมหาดไทยให้แก่จังหวัดที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมเป็นเกียรติและสักขีพยานในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาาตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน โอกาสนี้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายประสพโชค อยู่สำราญ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนภาคีเครือข่าย อาทิ นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยคม นายณณัฏฐ์ หงษ์ชูเวช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายอนันต์ ดนตรี หัวหน้าผู้ตรวจการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์  ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ  สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบรางวัลโล่รางวัลเกียรติยศของกระทรวงมหาดไทย ให้แก่จังหวัดที่ชนะเลิศ ที่ได้คะแนนสูงสุดด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ตามลำดับ คือ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น โดยนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ โดยนายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รับมอบ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จังหวัดยะลา  โดยนายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับมอบ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในด้านการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชน ซึ่งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักการดูแลสุขภาพอนามัย โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นดั่ง “แสงนำใจ” และทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพและออกกำลังกาย อีกทั้งพระองค์ท่านยังมีพระราชกรณียกิจนานานัปการในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการแพทย์เพื่อดูแลพสกนิกรชาวไทย ทั้งทรงพระราชทานรถต้นแบบรักษาอัมพาตเคลื่อนที่สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ สนับสนุนเครื่องมือแพทย์ ที่จะส่งผลทำให้คนในประเทศแข็งแรง ประเทศชาติก็จะแข็งแรง ซึ่งกิจกรรมนี้ทางกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ควบคู่กับการให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้ง 2 พระองค์ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วทุกจังหวัด ดังนั้น จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความสำเร็จของงานในปีนี้จะต่อยอดไปสู่ปีถัดไป และกระทรวงมหาดไทยพร้อมจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนในทุกมิติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 จังหวัดที่ได้รับโล่รางวัล ตลอดจนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับพี่น้องภาคีเครือข่าย ห้าง ร้าน มูลนิธิ สมาคม และพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ แสดงถึง "การเป็นต้นแบบส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายทั่วประเทศ"  เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี นำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน อันจะเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเป็นแบบอย่างด้านการออกกำลังกายให้กับปวงชนชาวไทย โดยกระทรวงมหาดไทย ได้น้อมนำพระราชจริยวัตรของทั้งสองพระองค์ มาเป็นหลักชัยในการร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย คือ การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ซึ่งการส่งเสริมการออกกำลังกาย ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหน้าที่ที่สำคัญ ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพราะเป็นการทำให้ประชาชนได้รับการบรรเทาความทุกข์ และเพิ่มพูนความสุขจากการทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ยังผลให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า จึงนับได้ว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรม "แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เป็นผู้นำบูรณาการขับเคลื่อนในพื้นที่จังหวัดจนประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและเป็นส่วนสำคัญในปีต่อไป เพื่อเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนโครงการนี้ อันจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน ให้ทุกคนมีความมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ เป็นโครงการฯ ที่ศิริราชจัดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้เข้าสู่ปีที่ 9 ในปีที่ผ่านมา โครงการฯ ได้รับความร่วมมือขับเคลื่อนผ่าน 3 กระทรวง คือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และในปีนี้จัดในหัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” หรือ Young Thais Fight STROKE  ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ซึ่งเป็นกระทรวงที่ดูแลเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ  ให้มีความรู้โรค STROKE  ปลูกฝังคนรุ่นใหม่หันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของตน  ซึ่งคณะผู้จัดมีความเชื่อมั่นว่า “คนรุ่นใหม่” จากโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ  ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะเป็นผู้นำชุมชนในการให้ความรู้การดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ตลอดจนเชิญชวนคนในชุมชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือ  “แผ่นดินไทย ไร้สโตรค” ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย โดยผลการดำเนินกิจกรรมในปีนี้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-29 ตุลาคม 2566  มีส่วนร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” ของคน  “มากกว่า 3 แสนคนทั่วประเทศ” แบ่งออกเป็นผู้สมัครกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น จำนวน 283,942 คน และ New Gen จำนวน 14,930 คน มีรายได้จากกิจกรรมออกกำลังกาย “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” จำนวน 77.7 ล้านบาท มอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 23.9 ล้านบาท บัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด 38.2 ล้านบาท จำนวนแคลอรี่ที่วัดได้จาก 2 แอปพลิเคชัน คือก้าวท้าใจ และ Calories Credit Challenge รวม 859,067,459 กิโลแคลอรี รวมเดินทางรอบโลก เท่ากับ 329.79 รอบ ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 283.43 รอบ

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,040/2566
วันที่ 16 พ.ย. 2566