ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

มท.1 มอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน พร้อมปล่อยแถวชาวดินเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันครอบคลุมทั่วประเทศ
.
วันนี้ (15 พ.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายชยาวุธ จันทร อธิบดีกรมที่ดิน นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการกรมที่ดินร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ นายศุภชัย โพธิ์สุ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย นายสมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทย นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายนิยม ช่างพินิจ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณอาคารรังวัดและทำแผนที่ กรมที่ดิน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดให้มีโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน เพื่อสนับสนุนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่มีความต้องการให้ประชาชนที่ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดิน มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทากินของประชาชน โดยที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดำเนินการโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 จนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนทั่วประเทศไปแล้วมากกว่า 14 ล้านแปลง เนื้อที่มากกว่า 70 ล้านไร่

“โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนี้ เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเข้าถึงบริการของรัฐ รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชน ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีหลักประกันความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ และการถือ ครองที่ดิน ซึ่งสิ่งนี้มีผลโดยตรงกับการบรรเทาทุกข์ และสร้างความสุขให้กับประชาชน” นายอนุทินฯ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันกรมที่ดินได้มีการรังวัดที่ดิน โดยใช้ระบบ โครงข่ายดาวเทียม และโครงการ “บอกดิน” เพื่อให้ประชาชนแจ้งตำแหน่ง ที่ดินผ่านทาง Smartphone Application “SmartLands” และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมที่ดินจะได้นำข้อมูล ที่ประชาชนแจ้งตำแหน่งในโครงการ “บอกดิน” ไปจัดทำโครงการ “เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน” ในพื้นที่ 65 จังหวัด โดยมีเป้าหมายดำเนินการ ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 25,100 แปลง” นายอนุทินฯ กล่าว

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการเดินสำรวจฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของกรมที่ดินปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และระมัดระวังพื้นที่ป่าไม้ ที่สาธารณประโยชน์ หรือที่ดินของรัฐประเภทอื่น ๆ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้องห้าม ขออย่าให้มีการออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอันขาด เพราะจะก่อให้เกิดปัญหาไม่สิ้นสุด ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของทุกท่าน ขอให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบอย่างเคร่งครัด ทำงานด้วยความโปร่งใส อย่าให้มีการเรียกรับ ผลประโยชน์จากประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม พึงระลึกไว้เสมอว่า เป้าหมายในการทำงานของเราคือ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุขโดยถ้วนหน้า
.
#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,033/2566
วันที่ 15 พ.ย. 2566