ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ให้การต้อนรับผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ประเทศไทย ร่วมหารือด้านความร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ให้ความสำคัญขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กให้บรรลุผลสำเร็จ

วันนี้ (13 พ.ย. 66) เวลา 14:20 น. ที่ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้การต้อนรับ คุณคยองซัน คิม (Ms. Kyungsun Kim) ผู้อำนวยการองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย (United Nations Children's Fund Thailand: UNICEF Thailand) และคณะ ร่วมหารือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กและสิทธิเด็ก และนำเสนอโครงการสำคัญของยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมให้การต้อนรับและหารือข้อราชการ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวขอบคุณผู้แทนองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย และคณะฯ ที่ร่วมแสดงความยินดี และร่วมหารือข้อราชการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก ได้แก่ ด้านการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ศพด. (Early Childhood Development Centres: ECD centres) ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี ความร่วมมือของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับยูนิเซฟ การขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชน (The Children and Youth Council of Thailand: CYCT) ในระดับท้องถิ่น และการจัดทำทะเบียนราษฎรให้กับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร พร้อมกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมจะสนับสนุนความร่วมมือกับองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) อย่างเต็มกำลังและต่อเนื่องในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก และกระทรวงมหาดไทยยังยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ด้วยดีเสมอมา

นางคยองซัน คิม (Ms. Kyungsun Kim) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย กล่าวว่า ตนและคณะรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าพบ และหารือข้อราชการร่วมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมทั้งแสดงความขอบคุณและชื่นชมกระทรวงมหาดไทยที่ได้ให้ความร่วมมืออันดีร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ ศพด. (Early Childhood Development Centres: ECD centres) ตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี การพัฒนาบุคลากรครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น รวมทั้งการให้ความสำคัญกับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎร

“การพัฒนาในวัยเด็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการเด็ก เนื่องจากเด็กจะโตขึ้นเป็นแรงงานหลัก ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) โดยตนหวังว่ากระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนยูนิเซฟในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ทั้งด้านการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด - 3 ปี  การมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชนในระดับท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กับเด็กไร้รัฐไร้สัญชาติที่อยู่ในระหว่างกระบวนการขอเอกสารทะเบียนราษฎร โดยตนหวังว่ากระทรวงมหาดไทยและยูนิเซฟจะได้กระชับความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาเด็กต่อไปในอนาคต" นางคยองซัน คิม (Ms. Kyungsun Kim) ผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (ยูนิเซฟ) ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ได้ปฏิบัติงานบนพื้นฐานของการคุ้มครองและพัฒนาเด็กอยู่แล้ว และกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กให้บรรลุผลสำเร็จ โดยตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมการปกครอง ได้ประสานรายละเอียดในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยูนิเซฟ และกระทรวงมหาดไทยยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับเด็กให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลไทยที่เกี่ยวข้องต่อไป

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,030/2566
วันที่ 13 พ.ย. 2566