ข่าวประชาสัมพันธ์

จากสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย

ข่าวเช้าวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

มท.1 ปาฐกถาพิเศษ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย" ในงานหุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนระหว่าง มท. และ UN Thailand ย้ำ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะบรรลุเป้าหมายสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือที่มุ่งมั่น "เพื่อพวกเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา" เพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทยไปสู่ความยั่งยืน

วันนี้ (9 พ.ย. 66) เวลา 15.30 น. ที่ ESCAP Hall ศูนย์ประชุมสหประชาชาติประจำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย" ในงานหุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย คุณกีต้า ซับบระวาล (Mrs.Gita Sabharwal) ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย นายเรโนล เมแยร์ (Mr.Renaud Meyer) ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ดร.ออดรี อานนท์ โรเชเลมันยา เลขานุการเอก หัวหน้าทีมฝ่ายความร่วมมือสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานหลักสหประชาชาติ 21 หน่วยงานในประเทศไทย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะทำงานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกในพระดำริ ฯ และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ร่วมรับฟัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ที่ทุกประเทศสมาชิกในองค์การสหประชาชาติได้ร่วมกันตอบรับเป้าหมาย Sustainable Development Goals หรือ SDG 17 ข้อ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีกรอบเวลาให้บรรลุเป้าหมายภายในปี 2573 นั้น ผู้คนในโลกของเราก็ได้มีบทสนทนา ตั้งแต่ในระดับ "โรงเรียน" ไปจนถึง "ทำเนียบรัฐบาล" ในทิศทางที่จะสร้างคุณภาพชีวิตให้ผู้คน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และโดยไม่ทิ้งความเสียหายต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่คนรุ่นหลังจะต้องแบกภาระในการแก้ปัญหา ในประเทศไทยก็เช่นกันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ Roadmap ที่จะนำสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยได้มีการผนวกเป้าหมาย SDGs ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแต่ละกระทรวงเข้าไปในนโยบายของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งสำหรับรัฐบาลนี้นโยบายที่โดดเด่นที่สุดก็เห็นจะเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ปัญหาความยากจน ซึ่งก็เป็นเป้าหมายลำดับแรกของ SDGs ด้วย

"ในส่วนของกระทรวงมหาดไทย เรามีความรับผิดชอบที่ครอบคลุมทั้งชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้ว ภายใต้คำขวัญ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" จึงไม่ยากที่จะผนวก "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ไว้ในนโยบายของกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะผ่านระบบสุขภาพปฐมภูมิ การพัฒนาระบบน้ำประปาให้ได้มาตรฐานจนสามารถดื่มได้ การใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนการประหยัดพลังงาน ด้วยการให้หน่วยงานราชการทยอยเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการติดโซลาร์เซลล์ในหน่วยงานราชการให้เป็นต้นแบบ ก่อนกระจายไปยังชุมชน รวมถึงการมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย Carbon Neutrality การลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยการพัฒนาสาธารณูปโภคและเพิ่มรายได้ผ่านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสินค้าชุมชน การรักษาสภาพแวดล้อมและบรรเทาภาวะโลกร้อน ผ่านการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการปรับตัวและมีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปจนถึงการแก้ปัญหาระดับโครงสร้าง อย่างการวางผังเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งในงานสัมมนาที่จัดโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องใน "วันผังเมืองโลก" ในหัวข้อ "อนาคตออกแบบได้" ได้มีการหยิบยกประเด็นที่พูดถึงการพลิกโฉมผังเมืองเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพราะวันนี้ เราต้องมองเห็นภาพอนาคตว่าเมืองของเราจะต้องเอื้อให้คนเดินทางสัญจรได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานมาก ต้องออกแบบเมืองให้คนเดินเท้าได้มากขึ้น และมีเครือข่ายคมนาคมที่ช่วยให้ใช้รถน้อยลง รวมถึงการออกแบบ "อาคารประหยัดพลังงาน" จะต้องกลายเป็น "ความปกติใหม่" มีการสร้างระบบให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำดีและน้ำเสีย เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไปจนถึง "การบริหารจัดการขยะ" ให้ส่งเสริมแนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน ลดการปล่อยก๊าซมีเทน ฯลฯ สิ่งเหล่านี้รวมอยู่ใน "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกระทรวงมหาดไทย"" นายอนุทินฯ กล่าวในช่วงต้น

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อไปอีกว่า เพื่อเป็นการตอกย้ำความเป็น "หุ้นส่วนความร่วมมือการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและองค์การสหประชาชาติ" เราได้มีการประกาศเจตนารมณ์ "76 จังหวัด 76 คำมั่นสัญญา เพื่อประเทศไทยที่ยั่งยืน" เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 เป็นเครื่องการันตีถึง "การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานจากทุกภาคส่วนภายในประเทศ” ทั้งระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น และระดับชุมชนซึ่งการขับเคลื่อน "การพัฒนาที่ยั่งยืน" ในเชิงพื้นที่ของกระทรวงมหาดไทยโดย "ผู้ว่าราชการจังหวัด" ถือเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อน SDGs ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมลงไปถึงชุมชน ผ่านการบริหารโดยนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เรามีอยู่ทั่วประเทศด้วย ซึ่งตัวอย่างโครงการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับชุมชนที่ได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จมาแล้ว ได้แก่ "โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร" โดยกระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการ "บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" ปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร ในบริเวณพื้นที่ว่างโดยรอบบ้าน และโครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ด้วยการปลูกไม้ผลตามถนนหนทางในชุมชนหรือ "โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประชาชน เพื่อลดผลกระทบด้านภูมิอากาศ และโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย โดยสมาคมแม่บ้านมหาดไทย น้อมนำแนวพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ว่า "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" หรือ "Sustainable Fashion" อันนำมาซึ่งการสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับครอบครัว และชุมชน  เป็นต้น

"ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตนขอยืนยันว่าเรามีความยินดีในการที่จะสนับสนุนทุกโครงการร่วมกับองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย ในการตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ ให้เป็นไปตามเป้าหมายและประสบผลสำเร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งเรามีอีกหลายเรื่องมากมาย ทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การลดภาวะโลกร้อน การเปลี่ยนแปลงสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ซึ่งจะทำให้พวกเรามีชีวิตอยู่ได้อย่างยืนยาวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยเราได้เริ่มทำแล้ว และจะทำอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งนี้ “เพื่อทำให้ความคาดหวังของพวกเราได้บรรลุผลสำเร็จ”  เราจะทุกคนจะต้องทำไปพร้อมกัน "เพื่อพวกเรา เพื่อบ้านเมืองของเรา" และทุกสิ่งที่กล่าวจะประสบผลสำเร็จได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคน และขอให้ทุกคนได้มั่นใจและภูมิใจว่าสิ่งที่พวกเราทำอยู่เป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้การยอมรับและให้การชื่นชม และเราจะเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เหนียวแน่นกับองค์การสหประชาชาติเพื่อเดินทางไปสู่ความยั่งยืนไปพร้อมกันกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ" นายอนุทิน ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI
#SDGsforAll

กองสารนิเทศ สป.มท.
ครั้งที่ 1,015/2566
วันที่ 9 พ.ย. 2566